Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)159.11 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “LINGUISTICA ANTVERPIENSIA” Q1

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง 

ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “LINGUISTICA ANTVERPIENSIA” Q1

Transforming Locality into a Tourist Destination:
A Supply-Demand Gap Analysis, the Case of Province in Northeast, Thailand.

Issue Title: Issue 3
Received: 08 February, 2021
Accepted: 19 March, 2021
Published: 22 May, 2021 Pages:- 1404 – 1415
Copyright © 2021 by author(s) and Linguistica Antverpiensia

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่สงขลา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

โครงการเข้าคุณธรรม

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิด”โครงการเข้าคุณธรรม”

ดร.เกศกุฎา โกฏิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี เชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รับเกียรติจากทีมวิทยากร มูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน บรรยายในหัวข้อ"คุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์"
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ อาคารศรีสรรพวิทย์

รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 2019( Covid-19 )

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 2019( Covid-19 ) 
ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca รอบที่ 1 (เข็มที่ 1 ) จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 5/ 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ภาคเข้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิด “การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ” ครั้งที่ 5/ 2563
พร้อมผู้บริหาร 

รับเกียรติจาก
คุณอรุณ พรหมประสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบัญชี (ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาทุ่งสง)
คุณนำพล รักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาระบบสารสนเทศ (บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด)
ร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

ตามมาตรการและแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/ 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
กล่าวเปิด“ประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ” ครั้งที่ 2/ 2564
พร้อมผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อพบปะบุคลากร และหารือข้อราชการ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆภายในคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ตามมาตรการและแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize มาตรการและการเฝ้าระวัง.pdf367.88 KB ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize มาตรการและการเฝ้าระวัง.pdf367.88 KB ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร