Cinque Terre

Cinque Terre

 

บุคลากร

ประกาศที่พักของทางราชการ รอการพิจารณาจัดสรรให้บุคลากรเข้าพักอาศัย

-

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564-2565
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ 20 กันยายน 2566
วันรับจริง 22 กันยายน 2566

 

ประกาศกำหนดการรับชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับผู้ที่ประสงค์รับชุดครุยด้วยตนเอง

ประกาศกำหนดการรับชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับผู้ที่ประสงค์รับชุดครุยด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม 074317134 งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

 

แจ้งขยายเวลาชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับ  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) 

มีการขยายเวลาการชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากเดิม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดการเรียนการสอน

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 

 

 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

#ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน  2566

หมายเหตุ :

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาเทอม 1/2565 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่รับเอกสาร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาเทอม 1/2565 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่รับเอกสาร  สามารถติดต่อขอรับ
เอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล 
อาคาร 3 (ตึกหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3