Cinque Terre

Cinque Terre

 

บุคลากร

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  (แก้ไข ข้อที่7  นำใบลงทะเบียน ( pay-in-slip) ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทย จาก 16-29 เป็น 16-31 พ.ค.65)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิธานสันติ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และวัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ในหัวข้อ "ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ "85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์

"85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)