Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

mail ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2566 หรือตามที่คณะประกาศ
(#เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566)

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน  2566 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 หรือตามที่คณะประกาศ
(#เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566)