Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่าง TOR คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่าง TOR คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหาร

ประกาศ  ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหาร (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหาร (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร

ประกาศเช่าพื้นที่ วันรับปริญญา

ประกาศเช่าพื้นที่วันรับปริญญา

ประกาศเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ วันรับปริญญา

ประกาศเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ วันรับปริญญา

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

✅การแจ้งสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การแจ้งสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 โดยแนบเอกสาร
1.หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
2.รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  (แก้ไข ข้อที่7  นำใบลงทะเบียน ( pay-in-slip) ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทย จาก 16-29 เป็น 16-31 พ.ค.65)

ขอเชิญร่วมจองเหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต "รุ่น ไสใหญ่ ๘๕ ปี"

ขอเชิญร่วมจองเหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต  "รุ่น ไสใหญ่ ๘๕ ปี"

สามารถสั่งจองเหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต "รุ่น ไสใหญ่ 85 ปี" ได้ที่เว็บไซต์ https://saiyai.rmutsv.ac.th/85years/home.php