Cinque Terre

Cinque Terre

 

ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 แบบโควตา 27 ก.ย.-21 พ.ย. 2564 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวชปวส.

ดูรายละเอียดแผนรับและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/