Cinque Terre

Cinque Terre

 

ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.6 

สำหรับ ปวช. ปวส.

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.6 
>>>ผู้สมัครแบบรับตรงอิสระ 3.6 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)

 #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 

พร้อมทั้ง ตารางการสอบวัดความรู้  ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน และตารางการอบรม นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แต่ละคณะได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/orientation.php

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ   ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครที่ผ่านการประมวลผลและยืนยันสิทธิ์ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission1 และ Admission2 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 5 มิถุนายน 2564
เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้