Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/
#สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ เริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
#สถานที่สัมภาษณ์ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
#หลักฐานที่ต้องนำมา :
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (พักเวลา 11.30-13.00 น.)
*ยกเว้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์
>>>ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน
>>>ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดเล่มบางมาในวันเรียน
>>>มีการลงชื่อหน้าห้องเรียนทั้งเช้าและบ่ายค่ะ
>>>การแต่งกายในวันเรียน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบ เข้าดูตารางเรียนได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่างแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize English for Career Preparation68.78 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษานักศึกษา

โครงการชุมชนน่าอยู่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา โครงการชุมชนน่าอยู๋ บ้านไร่เหนือ หมู่ที่9 บ้านทรายขาว หมู่ที่1 และบ้านสหกรณ์ หมู่ที่3 พร้อมบรรยายให้ความรู้ทางการตลาดในการแก้ปัญหาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างแนวคิดในการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ผ่านโครงการ Start Up ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1/2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (RMUTSV TEST 1) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (RMUTSV TEST 1) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
สามารถดูรายชื่อตามห้องสอบได้ตามไฟล์แนบด้านล่างแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ห้องสอบ MT20981.75 KB ห้องสอบ MT30259.08 KB ห้องสอบ MT30359.18 KB ห้องสอบ MT30460.39 KB ห้องสอบ MT30859.75 KB ห้องสอบ MT30959.15 KB ห้องสอบ MT40459.25 KB ห้องสอบ MT40558.11 KB ห้องสอบ MT40667.76 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561
โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกการเงิน
- จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
- จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/ ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา