Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์ฯ: การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"

โดยมีรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้

  • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย 
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


โครงการสัมมนาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงงานทางกาบัญชี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย ชำนาญกิจ หัวหน้าสาขาการบัญชี บุคลากร และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 37คน ร่วมให้บริการความรู้ทางด้านการบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นรายวิชาโครงงานทางการบัญชี เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

พิธีปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ” 
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการดังกล่าว ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชมจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 7กลุ่ม
1.กลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ำรอบ 
โดยคณะเกษตรศาสตร์
2.ชุมชนบ้านวังไทร ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิด ชุมชนบ้านวังไทร
โดยคณะเกษตรศาสตร์
3.วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าชาววัง
โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ
4.กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบชาววัง โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ
5กลุ่มแปรรูปพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑ์ปลาดุกประเภทอิมัลชันโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งโพรง อโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกจันทร์เทศ
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับเกียรติจาก คุณครบศรี สุนทรสนุรักษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง  คุณกัญจนพร แก้ววิจิตร หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสิน ภาค17 และ ผศ.ว่าที่ รต. ปรีชา มุณีศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

ส่งมอบ เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานส่งมอบ เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

จัดทำโดย นายชัยมงคล นวลนุช 

นางสาวพฤทธิ์สร เกิดขุมทอง และ

นางสาวชญานิศ  ย่องนุ่น นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ 

อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ที่ปรึกษา

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วม

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การวัดมาตรฐานพัฒนาการรวมถึงการประเมินของเด็ก การเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มความสะดวก พร้อมรหัสให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูพัฒนาการของบุตรหลานในระบบดังกล่าวได้

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25  ตุลาคม 2562 

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย  075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนซิม ด้วยระบบยืนยันผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้บริการมือถือในพื้นที่ชายแดนภาคใต้


   ตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ และป้องกันการปลอมแปลง สวมสิทธิ์  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการมือถือทุกเครือข่ายทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย) ติดต่อลงทะเบียนซิมกับผู้ให้บริการ ด้วยระบบยืนยันผู้ใช้งานและยืนยันการใช้งานในพื้นที่ฯ ภายใน 31 ต.ค. 62 นี้ เพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ได้ต่อเนื่อง  โดยซิมที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ได้หลังจากวันที่กำหนด 

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ727.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ727.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ สำหรับวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562

#ประชาสัมพันธ์ ผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
สำหรับวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ PR มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

https://www.facebook.com/1487627371497738/photos/a.1844346185825853/2344788909114909/?type=3&theater

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 24 และ 26 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ได้ตั้งแต่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
 

#การรับเอกสาร

- กรณีรับด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับได้เลย

- กรณีรับแทน ต้องใช้เอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถพริ้น หรือค้นหาฟอร์มได้จาก Google)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 15 กันยายน 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ช้าลง และเข้าได้บ้างบางเว็บไซต์  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 16 กันยายน 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562


           ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 8 กันยายน 2562  อุปกรณ์ของ Uninet ชำรุด ทำให้วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ช้าลง และเข้าได้บ้างบางเว็บไซต์