Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศรายชื่อผู้สมัครตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร วันที่และสถานที่การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา  รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย ดำเนินงานโดยนักสึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับเกียรติจาก คุณกฤษฎาพล มณีเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง #แผนกงานทะเบียนและวัดผล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่80.14 KB กองทุนให้กู้ยืมเงินการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

(International Solf Skills & Leadership Camp 219) ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561

**สนใจสมัคร ติดต่อ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 2550 

แนบไฟล์เอกสาร:  เอกสารประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 31, 2018 - 14:45 to Monday, December 31, 2018 - 14:45

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ The 14th IMT-GT UNINET International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications

         ด้วยทาง UNINET ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ The 14th  IMT-GT UNINET International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications (ICMSA 2018) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.icmsa2018.tsu.ac.th 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศมาเลเซีย 2562

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://affair.rmutsv.ac.th/

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize โครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน.pdf1.17 MB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สามารถเลือกประเภทการรับสมัครได้ที่นี่

 

แจ้งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถเลือกประเภทการรับสมัครได้ที่นี่ http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา

    ด้วย ปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น.