Cinque Terre

Cinque Terre

นักศึกษา

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562

โดยสามารถเข้าดูได้ในไฟล์ที่แนบด้านล่าง

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)
ได้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3

แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒

ขณะนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
>>>โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ saiyai.sis.rmutsv.ac.th และชำระที่แผนกการเงิน อาคาร ๓ ชั้น ๒ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ที่
http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php…

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผ่านทาง http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/ad_index.php
สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (พักเวลา 11.30-13.00 น.)
*ยกเว้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์
>>>ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน