Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการแผนกการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการแผนกการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

แจ้งนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ที่ชำระเงินผ่านแผนการเงินของมหาวิทยาลัยทุกท่าน

 

การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 ....

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ รับใบแสดงผลการศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ รับใบแสดงผลการศึกษา

ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)  ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 พร้อมนำเอกสาร ดังนี้

1. ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. ใบกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่   (งานทะเบียนและวัดผล)

หมายเหตุ : 1. ให้นักศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/  

ได้ถึงวันที่  8  พฤษภาคม 2563   โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียนสมัครงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี  ผ่านเว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/  

ประกาศ ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศ ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์
#กำหนดการ :: ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>>…สำหรับนักศึกษาที่สอบครั้งแรก และสอบไม่ผ่าน…<<

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562