Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)
ได้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3

แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒

ขณะนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
>>>โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ saiyai.sis.rmutsv.ac.th และชำระที่แผนกการเงิน อาคาร ๓ ชั้น ๒ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ที่
http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php…

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผ่านทาง http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/ad_index.php
สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)
ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากเอกสารแนบ

รายงานการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหาร

รายงานการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/images/admission/pdf/2172561.pdf

ประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช., ปวส.)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา สามารถเข้าดูประกาศผลสอบ ได้ที่
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/index_quota.php

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/