Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ( แบบออนไลน์ ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ( แบบออนไลน์ ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.6 

สำหรับ ปวช. ปวส.

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.6 
>>>ผู้สมัครแบบรับตรงอิสระ 3.6 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จากเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)

 #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 

พร้อมทั้ง ตารางการสอบวัดความรู้  ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน และตารางการอบรม นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online

https://admission.rmutsv.ac.th/orientation.php

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แต่ละคณะได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/orientation.php

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ   ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่