Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-20 ก.พ.66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q81.66 MB คณะเทคโนโลยีการจัดการ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q8307.59 KB คณะเกษตรศาสตร์ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q81.02 MB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://sis.rmutsv.ac.th/sis

เข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัส e-Passport

2. สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานระบบครั้งแรกจำเป็นต้องกรอกแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและตอบแบบสอบถามการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนให้เรียบร้อย และกลับไปที่หน้าหลักเพื่อดำเนินการขั้นตอนถัดไป

3. เลือกเมนูระเบียนประวัติเพื่อเข้าดูข้อมูลนักศึกษาและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

4. กรณีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เป็นช่องว่างหรือข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาไปที่เว็บไซต์ https://forms.gle/oo6zvP36DMr61CBz8 เพื่อแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มในระบบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075773132 ต่อ 141-146

หรือ เข้าร่วม "แจ้งเตือนและข่าวสาร ทะเบียนและวัดผล&ส่งเสริมฯ RUTSไสใหญ่" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/.../t4C...

#แผนกทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

หมายเหตุ: นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ยังไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้

นักศึกษาพื้นที่ไสใหญ่หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 

เนื่องจากมีผลต่อการเข้าสู่ระบบการใช้งานของนักศึกษาในอนาคต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ
ผ่านทาง https://drive.google.com/drive/folders/1j3dm0TRUEUqIbr6P3gz4vjcMK6FnZL4E
 
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (TCAS)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ
https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Passexam.pdf 
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบรับสมัคร  โดยการเข้าสู่ระบบ(https://admission.rmutsv.ac.th/login.php) /เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่  7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชันทุกธนาคารหรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?id=20

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศเรื่องการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ขอประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง การขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก...ประกาศเรื่องการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินค่าประกัน...รายชื่อขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาแและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf 

3. เอกสารประกอบการขอเบิกค่าประกันหอพักนักศึกษา ดังนี้

      3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวมาด้วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      3.2 สำเนาหน้าสมุดธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ชื่อต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      3.3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวน 1 ฉบับ...แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate-Online.pdf

      3.4 ใบสำคัญรับเงิน...ใบสำคัญรับเงิน.pdf

      3.4 ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน...ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน.pdf

4. จัดส่งเอกสารมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
วงเล็บมุมซอง (แผนกกิจการนักศึกษา)  ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566
** หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแสดงว่าท่านไม่มีความประสงค์จะขอคืนค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก วิทยาเขตนครศรีธรรมราชจะนำส่งรายได้แผ่นดินต่อไป **

ติดต่อประสานงาน แผนกกิจการนักศึกษา (ในเวลาราชการเท่านั้น)
 นางสาวอำไพ เขียนด้วง เบอร์โทรศัพท์ 085 786 0167

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน.pdf81.99 KB ใบสำคัญรับเงิน.pdf72.64 KB ประกาศเรื่องการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf327.33 KB แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate-Online.pdf64.35 KB รายชื่อขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาแและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf155.37 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย


         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยจะติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวใหม่และทำการโยกย้ายระบบสารสนเทศไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่ทำการโยกย้ายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 5 พื้นที่ได้แก่ ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

อาจารย์พจนา หอมหวล ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลบางขัน

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ดร.บุปชาติ แต่งเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลไม้เรียง

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่

รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ขุนเพชร รศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลควนกรด

รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.วันดี นวลสร้อย ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอขอบคุณ
คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยทีมงานทุกท่าน
คณะกรรมการสำหรับคำติชมและคำแนะนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน
ตัวแทนผู้ประกอบการ

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

โครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมโครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสอต่อที่ประชุม
รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ อาจารย์ประจำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ณัฐพร ทองศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ฐิติวัสส์ ขนอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
คุณนำพล รักดี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า ทุ่งสง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
คุณวราพร ตุลยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 จังหวัดตรัง
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและสรุปข้อคิดจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting

โครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในการใช้ชีวิตและเพื่อก้าวสู่วิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คนรับเกียรติจากคุณปิยะพร เทียนจิ้ว วิทยากรบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวางแผนภาษี Tax Advisor คอร์สสอนบัญชีออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

โครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในการใช้ชีวิตและเพื่อก้าวสู่วิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คนรับเกียรติจากคุณปิยะพร เทียนจิ้ว วิทยากรบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวางแผนภาษี Tax Advisor คอร์สสอนบัญชีออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ในหัวข้อ "ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่

เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี

ในหัวข้อ

"ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

โดยเขียนความประทับใจ พร้อมแนบรูปภาพที่ท่านประทับใจ เพื่อใช้เก็บความทรงจำในรูปแบบ digital gallery โดยสามารถส่งภาพความประทับใจได้ที่ https://bit.ly/3DG5qaP 

#ครั้งหนึ่งในความทรงจำ

#85ปีเกษตรไสใหญ่

#โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช

#วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช

#วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช

#สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ "85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์

"85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ สินิตย์ เลิศไกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2564

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://sites.google.com/view/speech85saiyai

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร