Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php?op=announce หรือ ปุ่มประกาศผลสอบคัดเลือก ในส่วนของ รอบที่1 Portfolio


ผู้สมัครที่ผลการสอบคัดเลือกเป็น ผ่านการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.comวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
(หากไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย)
*** ผู้สมัครที่ สถานะการลงทะเบียนใช้งานระบบTCAS62 เป็น ยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2562 หากไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้ ***
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดำเนินการกรอกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และชำระเงินภายในวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เก็บหลักฐานการชำระเงิน และพิมพ์ใบระเบียนประวัติ เพื่อนำมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (สถานที่รายงานตัวจะประกาศอีกครั้งในเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/)
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 15.00 น.

read more

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล #ครูดีเด่น ประจำปี2561

วันครู ครั้งที่ 8 มทร.ศรีวิชัย

The Values of teachers "คุณค่าของครู"

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2562 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER) ในวันที่ 11 มกราคม 2562


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่  11 มกราคม 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)
ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากเอกสารแนบ
http://admission.rmutsv.ac.th/download/Applyname_TCAS1Portfolio.pdf?fbclid=IwAR07FYuQIh9ueMhuQGk86W8Uh_lhxAJisFxovurkaeuVWSrC8m3wcrO1h4Y
ผู้สมัครที่สถานะการใช้งานระบบTCAS62 เป็น ยังไม่ลงทะเบียนใช้งาน หรือ ไม่พบข้อมูลในระบบTCAS62 ให้ดำเนินการลงทะเบียนระบบTCAS62
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com/
>>>พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 24 ธ.ค. 61 ได้ที่
http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php เลือกเมนู ข้อมูลผู้สมัครและพิมพ์บัตรผู้สมัคร
#เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
1.บัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
4.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
ข้อมูลจาก: http://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?q=6ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ