Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 (อาคารหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3

#สำหรับใครที่ยังไม่เคยรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้พร้อมกันโดยนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS)


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) จะไม่สามารถใช้งานได้ในชั่วเวลาดังกล่าว 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล
การนำเสนอประเภท Poster จาก
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8                  
(The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2020)”
ระหว่างวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัล : Very Good
เว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Website Tourism of Community Way with Local Knowledge, Phra Phrom District Nakhon Sri Thammarat
นางสาวธันยาภรณ์  สิทธิศักดิ์, นางสาวกาญจนาพร นวลแก้ว,  นางสาวคณิตา จันทร์ทอง
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม, และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
 
รางวัล : Very Good
การพัฒนาระบบร้านวินเทจเฮาส์เฟอร์นิเจอร์ยุโรป
SALES SYSTEM DEVELOPMENT VINTAGE HOUSE EUROPEAN FURNITURE SHOP
นางสาวณัฏฐธิดา สังข์ชุม, นางสาวกาญจนา นามวงษ์ ,นางสาวอซีซะ รัตนพงศ
อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม และอาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร
 รางวัล : Very Good
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา
The Applying of Content Management System in Development Agro-tourism Route in songkhla Province
นางสาวปิยรัตน์ น้อยเต็ม, นางสาวนันทิยา ศุภมาศอมรา,
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ และ อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน

รางวัล : Good
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางปั่นจักรยาน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of Web Application Recommending Cycling Routes Thung-Song District, Nakhon Si Thammarat Province
นายโกศัลย์  จันทร์พิบูลย์,นายวชากร ทวีโชติวรกุล
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
 
รางวัล : Good
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์พิธีกรรมในลุ่มน้ำปากพนัง
Design and Development Website to Preserve Rite in the Pak Phanang River Basin
นายนครินทร์ สิทธิดำรงค์ , นางสาวนราทิพย์ นนทอง, นายพงศธร สุทธิแป้น,  
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน และอาจารย์ปิยะพงค์ เสนานุช
 
รางวัล : Good
ระบบจัดการคลังน้ำดื่ม กรณีศึกษา โรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านกลางเหนือ
Drinking water fiscal management system: A case study of drinking water production plant in Ban Klang Nuea communit
นางสาวดวงฤดี เฉี้ยนเงิน, นางสาวสิรินันต์ ทองท่า
อาจารย์จุฑาภรณ์  เลิศไกร1, อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร 
 
รางวัล : Good
การพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด
THE DEVELOPMENT OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF BORDER PATROL POLICE 42 LTD.
นางสาวนุชนาฎ เสนสม, นางสาวมณฑิรา เกลี้ยงตะพงษ์
อาจารย์จันทิรา ภูมา, อาจารย์ ดร.อภิชัย จันอุดม, อาจารย์ปิยพงษ์ เสนานุช
 
รางวัล : Good
การพัฒนาระบบการสั่งอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคันทรีเลิฟทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
The development of a food ordering system
A case study of Country Love Thung Song restaurant
Nakhon Si Thammarat Province
นางสาวจารุวรรณ เกตุบูรณะ, นางสาวปิยวรรณ  ไชยศิริ
อาจารย์พจนา หอมหวล

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโคร

ขอแสดงความยินดี 

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ได้รับรางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค

การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 

ได้รับการคัดเลือก 16 ผลงาน จาก 87 สถาบันทั่วประเทศ
ทีมร้านอรุณรัตน์ นายวีรพงษ์ พิทักษ์
นางสาวนภัสวรรณ แซ่อุ้ย
นางสาวจีรภรณ์ จิตรชุม
นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิสาร
นางสาวสุทธิดา แก้วพูล
นางสาวอัจจิมา กุลพันธ์
และอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2020 และ กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ Thailand Design Creator Competition 2020


กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  MOS Olympic Thailand Competition 2020
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง  15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (สอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (สอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize RUTS-TEST-2.63-PDF.pdf460.72 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ 9มทร. ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ 9มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  (The Best Practices)

นางสาวกัญญาภัค ตรีทัศน์     รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑      การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

นางสาวณัฐยาน์ สาและ        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ  

นางสาวน้ำทิพย์ สีนวลอ่อน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ     รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑       การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

นางสาวศีดา สิทธิ์ศักดิ์         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

นางสาวธนภรณ์ ชูขันธ์         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ)

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak

วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนDamasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563/2564

 ด้วยสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Schorlarship Program ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนาธรรม ประเทศอินโดนีเซีย สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาภาษาอินโดนีเซียและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa.com.kemdikbud.go.id และสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563-3 มีนาคม 2563  

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตอนรับMr.Samsu Rizal กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ณ คณะเกษตรศาสตร์

 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพ็ชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์ ต้อนรับ Mr Samsu Rizal กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ท่านกงสุลได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ    read more