Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกีวรติขจร ไชยรัตน์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีจะคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกีวรติขจร ไชยรัตน์ (อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ 
ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาเศรษฐศาสตร์

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

การประชุม “แนวทางการจัดทำโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565“

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
เป็นประธานการประชุม “แนวทางการจัดทำโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565"
งานบริหารและวางแผนได้กำหนดการประชุมโดยมีรองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าสาขา, ประธานประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการเขียนคำของบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์, และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ หรือผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ เพื่อจัดทำเหรียญที่ระลึก 85 ปีไสใหญ่
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ โดย ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ ประธานหลักสูตรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการมีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคุณลักษณะของบัณฑิตประสงค์ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คุณชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และกลยุทธ์การตลาด บริษัท โรงแรมทวินโลตัส จำกัด

ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.Plus

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานรับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5สPlus

ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ 

โดย อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรร่วมตรวจประเมิน และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้คำนึงถึงเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ 

ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น.

**** ประชาสัมพันธ์ **** นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 Quota

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 Quota

-ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 Quota สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ  https://admission.rmutsv.ac.th/.../fil.../TCAS2_Passexam.pdf

-ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนระบบ TCAS64 ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ วันที่ 10 - 11 พ.ค. 64

4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 16 - 31 พ.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

5. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
#กลุ่มสอบ :: G1_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้

#กลุ่มสอบ :: G2_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 14.00 น. สิ้นสุดการสอบ 16.00 น.
หลังจาก เวลา 16.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้

#กลุ่มสอบ :: G3_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้

#ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota

ผู้สมัครระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

 1. ใบแสดงผลการเรียน 
   สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
 2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
   สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
 3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาที่สมัคร โดยดูลิงค์กลุ่มไลน์ได้จาก เข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูตรวจสอบผลการสมัคร (ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ)

เอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 3 Admission (ม.6)

  #รอบ3 Admission
สมัครได้ถึง 15 พฤษภาคม 2564
สำหรับน้องๆที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6
#ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมก่อน12กรกฎาคม2564
น้องๆ #สามารถใช้ผลการเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช้ในการสมัครในระบบก่อนได้เลยนะคะ
ลงทะเบียน TCAS64 ที่ https://student.mytcas.com/
สามารถสมัครเรียนได้ที่
https://student.mytcas.com/


ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 
https://admission.rmutsv.ac.th

#RUTS
#คู่มือ TCAS64 สำหรับผู้สมัคร https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64-student-v1.pdf
#คู่มือการสมัคร
https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/admission_manual.pdf
#ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
#แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย
#Cr. ผลงานออกแบบแบนเนอร์จากนักศึกษาฝึกงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.3

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.3

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบรับตรงอิสระ 3.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Walkin3.3_Passexam.pdf

 

#ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์
กดปุ่มยืนยันสิทธิ์ https://admission.rmutsv.ac.th/login.php

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 13 - 20 พ.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

ขอบคุณข้อมูลจาก :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ3.4 แบบรับตรงอิสระ (ปวช., ปวส.)

 #รอบ3.4 แบบรับตรงอิสระ (ปวช., ปวส.)

สมัครได้ถึง 20 พ.ค.2564

สำหรับน้องๆที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.และปวส.

#ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมก่อน12กรกฎาคม2564

น้องๆ #สามารถใช้ผลการเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช้ในการสมัครในระบบก่อนได้เลยนะคะ

สามารถสมัครเรียนได้ที่

https://admission.rmutsv.ac.th

#RUTS

#คู่มือการสมัคร

https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/admission_manual.pdf

#ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

#แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย

#Cr.ผลงานออกแบบแบนเนอร์จากนักศึกษาฝึกงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานอธิการบดี: ประกาศการผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

เอกสารแนบ:  PR forrent plan result 2021.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงอิสระ 3.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงอิสระ 3.3

ผู้สมัครแบบรับตรงอิสระ 3.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 25 เมษายน 2564

เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 เมษายน 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

 1. ใบแสดงผลการเรียน 
   สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
 2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
   สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
 3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป
  หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมไลน์กลุ่มของสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดูลิงค์ไลน์กลุ่มได้จาก เข้าสู่ระบบ/เมนูตรวจสอบผลการสมัคร
     หมายเหตุ ผู้สมัครไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณี สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2-25 เมษายน 2564 )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

 

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/RMUTSV.ARIT/posts/3977019395651505 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

>> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ <<

►สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

►สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณี สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2-25 เมษายน 2564 )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

 

แหล่งที่มา: https://fb.watch/4-o_rMXiv0/   

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่80.57 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร