Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับเกียรติจาก อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง ประธานหลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เสวนาในหัวข้อ”บทบาทครูยุคใหม่”

อาจารย์อรัญญา จินาชาญ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล บรรยาย”งานทะเบียนเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา”
ว่าที่ รต.ศุภชัย ทองเพ็ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บรรยาย”การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่21”

และ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กล่าวปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์

ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน และบุคลากร

ร่วมส่งมอบ “ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้” ให้แก่ 

 • โรงเรียนวัดดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ชุด โดย ผอ.รวีวรรณ  ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ
 • โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด โดย ผอ.สุไรยา  นิยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงวิทยา

พร้อมด้วยคุณครูเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"

อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์

 • ผศ.ดร.ทรงนคร  การนา
 • ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
 • ผศ.ฤทัย  ประทุมทอง
 • อาจารย์อารีฝ๊ะ หัดยี ร่วมเป็นวิทยากร

งานวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดำเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting

ส่งมอบ “ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้”

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร
ร่วมส่งมอบ “ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้” ให้แก่ 

 • โรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ชุด 

โดย ผอ.สันต์ติ เกราะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ

 • โรงเรียนวัดดอนใคร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ชุด 

โดย ผอ.สุภาพ ผิวเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใคร
 พร้อมด้วยคุณครูเป็นตัวแทนรับมอบ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พร้อมด้วย ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ประธานศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ (CBI)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์
อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล รับเกียรติ 

คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานอาวุโส/กรรมการหอการค้าไทย
คุณกุลสิริ เกรียงไกร เลขาธิการ
คุณต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยูร รองประธาน
คุณเจริญรัตน์ จารุพงศา กรรมการ
คุณจิรันกรณ์ โกษาธิกุล กรรมการ
คุณสิทธิพันธุ์ ปิติเจริญกิจ กรรมการ และ
คุณศิวกร ริเริ่มสุนทร กรรมการ
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ พร้อมมีการพูดคุยกันถึงนโยบายและกิจกรรมของหอการค้า เพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบการให้ขึ้นเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ (Produce Champion) นวัตกรรมชุมชนต้นแบบ ณ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่1/2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เป็นประธาน การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่1/2564
พร้อมด้วย ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อแจ้งทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆในฝ่ายและสาขา
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
       อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
คุณธีรพิชญ์  ชดช้อย ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA) ระหว่าง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย กับ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง
เพื่อความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพและการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในทางวิชาการทั้งบุคลากรและนักศึกษา 
      ทั้งนี้ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  พร้อมอาจารย์   และผู้แทนจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

พิจารณาการจัดทำโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565

พิจารณาการจัดทำโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานพิจารณาการจัดทำโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอการจัดทำโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
• โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
• โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์
• โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
Supaporn Chairat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครที่ผ่านการประมวลผลและยืนยันสิทธิ์ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission1 และ Admission2 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 5 มิถุนายน 2564
เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

 1. ให้ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ได้ที่ เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php (เฉพาะคนที่ยังไม่ลงทะเบียน)
 2. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 มิถุนายน 2564
  เอกสารที่ต้องอัพโหลด
  1. ใบแสดงผลการเรียน สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
  2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
  3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป
  หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้
   
 3. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาที่สมัคร โดยดูลิงค์กลุ่มไลน์ได้จาก เข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูตรวจสอบผลการสมัคร (ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ)

เอกสารแนบ

Cr. https://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?id=40

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

สร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ Rose Cocoa Garden

ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมทีมอาจารย์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ (The Center for Business Innovation :CBI) ลงพื้นที่ Rose Cocoa Garden ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยคุณเจนจิรา อินทร์คง คุณไตรรัตน์ ชเลิศเพ็ชร์  ผู้ประกอบการ Rose Cocoa Garden ได้ร่วมพูดคุยกับทีมอาจารย์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ สร้างแบรนด์ให้กับ Rose Cocoa Garden พร้อมสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบของกลุ่มลูกค้า ในอนาคต

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 (AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 (AUCC 2021)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำเสนอผ่านระบบออนไลน์
รางวัล Very Good Paper Awards จำนวน 5 รางวัล
1. ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล
นักศึกษา ​: นายทวีศักดิ์  ราษฎร,  นายปิยวัฒน์​สุทธิปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา ​: อาจารย์เบนจามิน   ชนะคช,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์
2. การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออนุ 1 รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษา ​: นางสาวธิดารัตน์  ไชยรักษ์, นางสาวรัชนีกร  ทองหวาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ​: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์,อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช,
อาจารย์ธิรนันท์ วัฒน์โยธิน
3. ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ำประปาอัตโนมัติสำหรับหอพักด้วยเทคโนโลยี IOT
นักศึกษา ​: นายขจรพงศ์  มีแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา ​: อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต
4. การพัฒนาระบบเส้นทางการท่องเที่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษา ​: นางสาวกษมล  โอคง, นางสาวชลดา เหมทานนท์, นางสาววนิดา  ร่าเสน
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, อาจารย์จันทิรา ภูมา, อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์  เลิศไกร
5. การพัฒนาระบบการจำหน่ายหมูย่างเมืองตรัง ออนไลน์ ร้านเจ๊แจ็ด
นักศึกษา​​: นางสาวมุกดา  เมืองศรีนุ่น, นางสาวสุภาวรรณ  แสงอุทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม
รางวัล Good Paper Awards จำนวน 6 รางวัล
1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา​​: นางสาววรารัตน์  ประสิทธิ์, นางสาวนิภาพร  น้ำพ่วง
อาจารย์ที่ปรึกษา​: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม,
​​อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
2. การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Wabsite) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ
นักศึกษา​​: นางสาวภานุมาส  ชัยโชติ, นางสาวน้ำทิพย์  เขียวจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา​: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์, อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
​ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์, อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
3. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
นักศึกษา​​: นางสาวพีรพร  ขุนพิบูล, นางสาวเกสรินทร์  กลับกลาย
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม, อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์
4. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ
นักศึกษา​​: นางสาวโสรญา เภามี  นางสาวปิยะดา  ขุนพิบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม ,
 อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์
5. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษา​​: นางสาวนภัสสร  พานชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม, อาจารย์กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค
6. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น "หลาดหน้าพระธาตุ" จ.นครศรีธรรมราช
นักศึกษา​​: นางสาวอินทิรา  สุลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์เสาวลักษณ์   บุญรอด, อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม, อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช

 

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 (AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 (AUCC 2021)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำเสนอผ่านระบบออนไลน์
รางวัล Very Good Paper Awards จำนวน 5 รางวัล
1. ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล
นักศึกษา ​: นายทวีศักดิ์  ราษฎร,  นายปิยวัฒน์​สุทธิปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา ​: อาจารย์เบนจามิน   ชนะคช,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์
2. การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองสู่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออนุ 1 รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษา ​: นางสาวธิดารัตน์  ไชยรักษ์, นางสาวรัชนีกร  ทองหวาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ​: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์,อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช,
อาจารย์ธิรนันท์ วัฒน์โยธิน
3. ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ำประปาอัตโนมัติสำหรับหอพักด้วยเทคโนโลยี IOT
นักศึกษา ​: นายขจรพงศ์  มีแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา ​: อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต
4. การพัฒนาระบบเส้นทางการท่องเที่ยวโบราณสถานในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษา ​: นางสาวกษมล  โอคง, นางสาวชลดา เหมทานนท์, นางสาววนิดา  ร่าเสน
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, อาจารย์จันทิรา ภูมา, อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์  เลิศไกร
5. การพัฒนาระบบการจำหน่ายหมูย่างเมืองตรัง ออนไลน์ ร้านเจ๊แจ็ด
นักศึกษา​​: นางสาวมุกดา  เมืองศรีนุ่น, นางสาวสุภาวรรณ  แสงอุทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม
รางวัล Good Paper Awards จำนวน 6 รางวัล
1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว “อำเภอร่อนพิบูลย์” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา​​: นางสาววรารัตน์  ประสิทธิ์, นางสาวนิภาพร  น้ำพ่วง
อาจารย์ที่ปรึกษา​: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม,
​​อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
2. การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Wabsite) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Chatbot Facebook Fan Page) สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ
นักศึกษา​​: นางสาวภานุมาส  ชัยโชติ, นางสาวน้ำทิพย์  เขียวจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา​: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์, อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
​ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์, อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
3. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
นักศึกษา​​: นางสาวพีรพร  ขุนพิบูล, นางสาวเกสรินทร์  กลับกลาย
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม, อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์
4. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ
นักศึกษา​​: นางสาวโสรญา เภามี  นางสาวปิยะดา  ขุนพิบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม ,
 อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์
5. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษา​​: นางสาวนภัสสร  พานชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม, อาจารย์กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค
6. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น "หลาดหน้าพระธาตุ" จ.นครศรีธรรมราช
นักศึกษา​​: นางสาวอินทิรา  สุลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา​: อาจารย์เสาวลักษณ์   บุญรอด, อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม, อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช

 

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์