Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ผลงาน
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104024
เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช”
โดย นางสาวอินทิรา สุลักษณ์ และคณะ 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและร่วม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ประธานกรรมการ)
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (กรรมการ)
ผศ.ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย(กรรมการและเลขานุการ)
อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเป็นผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน
โดยอาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำเสนอสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

ร่วมปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วมปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น และเชิญอาจารย์สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ทีม The youth dreams ผู้ดำเนินโครงการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและร่วม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ผศ.ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ
อาจารย์กานต์พิชชา  ดุลยะลา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมการและเลขานุการ
ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน
โดย อ.ปิยะพงศ์ เสนานุช นำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมทางการตลาด”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมทางการตลาด”
โดย ดร.สุพัตรา คำแหง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้าและองค์กรในอนาคตได้
 ในภาคเช้า รับเกียรติจาก คุณกวีวัตร  หนูเลข คุณธีรภรณ์  อ้นทอง และ คุณวรุฒ  ทองทิพย์ จาก บริษัท โพสเซฟี กรุ๊ป จำกัด
ร่วมบรรยายในหัวข้อ”การตลาดเชิงกิจกรรมยุคดิจิทัล คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้”
- การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
- การวาง Scope of Marketing Event
- แชร์ประสบการณ์ : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

และภาคบ่าย  รับเกียรติจาก คุณรณภัทร  หนูเกลี้ยง  และคุณสุพร  สมมิตร์ พนักงานฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)
ร่วมบรรยายในหัวข้อ”การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค”
- ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ 
- Marketing Event Year Plan คำนึงถึงอะไรบ้าง
- แชร์ประสบการณ์ : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและร่วม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยกรรมการ
ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์พรรวจี จันทร์นิ่ม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน
โดย อาจารย์กฤติกา กลับรินทร์ นำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับ
ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร (ผู้ร่วมวิจัย)
ในโอกาสตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร Walailak Journal of Social Science
งานวิจัยเรื่อง ของTourist Satisfaction in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand:A Comparative Study(TCI1)
Vol. 14 No. 4 (2021): July - August
Research Article

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวงจรอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเส้นทาง UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด    ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 19 สิงหาคม 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและร่วม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
อาจารย์กานต์พิชชา  ดุลยะลา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน
โดย ดร.พัชรี  พระสงฆ์ นำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

กิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ” 
โดยร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ บริเวณอาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และร่วมปล่อยปลา (บริเวณบ่อ 8 ไร่)
ภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน

โอกาสนําเสนอแบบปากเปล่า (ORAL PRESENTATION) และ

ตีพิมพ์ลงใน TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT (Scopus Q4) 

(Article Info Volume 83 Page Number: 30450-30455 Publication Issue: May-June 2020)

เรื่อง “The Effect of Cloud-Based Accounting and Finance Systems on Intellectual Capital and Business Performances of SMEs in Thailand”
งาน International Conference on Business, Informatics, and Management ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)159.11 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร