Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.92 MB รายละเอียดครุภัณฑ์766.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 แบบโควตา 27 ก.ย.-21 พ.ย. 2564 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวชปวส.

ดูรายละเอียดแผนรับและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี

ม.6 ที่สมัครหลักสูตร ปวส. ไม่ต้องเข้าระบบ TCAS
ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน
สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้แล้ววันนี้ที่
 https://admission.rmutsv.ac.th/register.php   ดูรายละเอียดแผนรับและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์ 

พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ คุณณภัทร เมืองไทย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คุณสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล คุณจิตติมา จู้ทิ่น และคุณวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ

ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)
ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ)
ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (กรรมการ อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (กรรมการและเลขานุการ)
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ #แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้
#mtfamily
#RUTS

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

สามารถสมัครเรียนและดูรายละเอียดคลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

สามารถสมัครเรียนและดูรายละเอียดคลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด 

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์ และพัฒนาความสามารถด้วยหลักวิชาการและหลักการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

รับเกียรติจาก คุณชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด พร้อมด้วย
คุณชลสุชา วณิชชากร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์ภาครัฐ เป็นสักขีพยานและเป็นตัวแทน คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส
พร้อมด้วย ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ ประธานหลักสูตรการจัดการการตลาด
ดร.สุพัตรา คำแหง และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต ร่วมเป็นพยาน บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว
 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

บบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 
โดย ผอ.กมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม ประธานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต 

และว่าที่ ร.อ. ประการ  ผาแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คุณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ 
ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว

ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นำโดย คุณโชคดี อิ้ววังโส ผู้อำนวยการ
คุณวัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณสุนีย์ สถิตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และทีมเยาวชน The youth dreams โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรม KPI NEW GEN จากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น  ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
เข้าขอบคุณคณะวิทยากรร่วมบรรยายในโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม The youth dreams ผู้ดำเนินโครงการ นำเสนอโครงการ ในวันที่ 20 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033
เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง” 
โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104034
เรื่อง “ระบบจำหน่ายกบออนไลน์ กรณีศึกษา ณัฐธิญาฟาร์ม” 
โดย นางสาวกันต์กนิษฐ์  ช่วยสุข และคณะ 
 นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โดยอาจารย์จันทิรา  ภูมา อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ
 อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral Presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม
บทความวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade"
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
และ ผศ.โพยมพร รักษาชล
บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม
 ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
(The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

วันที่ 3 กันยายน 2564 
อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผศ.โพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เข้าร่วมนำเสนอ Case Study แบบ Oral Presentation  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
(The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade"

ผศ.โพยมพร รักษาชล บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement

#EngagementThailand
#RMUTSV

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง 
และ อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ)

ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564(TCI1)

"แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช"
Environmental Management Guidelines for Green hotels in Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ไร่ทรัพย์ทวี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณทวี ศรีเกตุ ผู้ประกอบการชุมชนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองกระบือ
และ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต ร่วมเป็นพยาน บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ 
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการดำเนินการที่ชัดเจนบนพื้นฐานของความประสงค์ทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านวิจัยด้าน กิจกรรมนักศึกษา