Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ขอแสดงความยินดี  กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

"Article of the Year 2018 Award"

International Library and Information Science Society  (i-Liss.org)

จากบทความวิจัยเรื่อง

Ontology of Folk Song in the Greater Mekong Subregion,

Knowledge Organization Journal, 45(1), 33-42,

Indexed in ISI web of Science, Q2

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 

โดยสามารถเข้าดูได้ในไฟล์ที่แนบด้านล่าง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize RUTS3.pdf763.51 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)  (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)  

สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว  ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนได้ที่  แผนกงานทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 

พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร  ได้ตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคม  2562  เป็นต้นไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบจำหน่ายสินค้าและบริการ

           ฝ่ายบริหารงานทรัพย์สิน กองกลาง ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ ประเภทอาหาร ร้านข้าวร

read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

           กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

read more

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี
     นางสาวขนิษฐา ทองเดช
     นางสาวสุดารัตน์ ชูแสง
     อาจารย์อรอุมา สำลี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่4
"ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย"
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2562
โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกงานการเงิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322
          - จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
          - จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
         3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
         3.2 ใบเสร็จรับเงิน
         3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/
ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ  ดูได้จากไฟล์แนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

การประชุมทบทวนคำเสนอขอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทบทวนคำเสนอขอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมนำเสนอเค้าโครงของคำเสนอขอโครงการทั้ง 5 ด้าน
รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ชี้แจงเพื่อทบทวนคำขอโครงการให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะปานกลาง 5ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  ร่วมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ

              งานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการจำหน่ายสิน

read more

รับทุนการศึกษา จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าสาขาการตลาด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท สยามแมคโคร 
ซึ่งนักศึกษาสาขาการตลาดได้รับรางวัลทีมดีเด่น ระดับภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานประชุมบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MT-document) ณ ห้อง MT 409 ณ ห้อง MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  สำหรับนักศึกษาใหม่แต่ละคณะ  สามารถเข้าดูได้ที่รูปภาพประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่   (งานทะเบียนและวัดผล) แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 80.36 KB กองทุนให้กู้ยืมเงินการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย