Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php?op=announce หรือ ปุ่มประกาศผลสอบคัดเลือก ในส่วนของ รอบที่1 Portfolio


ผู้สมัครที่ผลการสอบคัดเลือกเป็น ผ่านการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.comวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
(หากไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย)
*** ผู้สมัครที่ สถานะการลงทะเบียนใช้งานระบบTCAS62 เป็น ยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2562 หากไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้ ***
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดำเนินการกรอกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และชำระเงินภายในวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เก็บหลักฐานการชำระเงิน และพิมพ์ใบระเบียนประวัติ เพื่อนำมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (สถานที่รายงานตัวจะประกาศอีกครั้งในเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/)
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 15.00 น.

read more

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล #ครูดีเด่น ประจำปี2561

วันครู ครั้งที่ 8 มทร.ศรีวิชัย

The Values of teachers "คุณค่าของครู"

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2562 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER) ในวันที่ 11 มกราคม 2562


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่  11 มกราคม 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)
ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากเอกสารแนบ
http://admission.rmutsv.ac.th/download/Applyname_TCAS1Portfolio.pdf?fbclid=IwAR07FYuQIh9ueMhuQGk86W8Uh_lhxAJisFxovurkaeuVWSrC8m3wcrO1h4Y
ผู้สมัครที่สถานะการใช้งานระบบTCAS62 เป็น ยังไม่ลงทะเบียนใช้งาน หรือ ไม่พบข้อมูลในระบบTCAS62 ให้ดำเนินการลงทะเบียนระบบTCAS62
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com/
>>>พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 24 ธ.ค. 61 ได้ที่
http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php เลือกเมนู ข้อมูลผู้สมัครและพิมพ์บัตรผู้สมัคร
#เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
1.บัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
4.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
ข้อมูลจาก: http://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?q=6ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ล่าช้า   
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2019) ในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเลคอินท์ จ.สงขลา และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนักศ

read more

ประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช., ปวส.)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา สามารถเข้าดูประกาศผลสอบ ได้ที่
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/index_quota.phpข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ