Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561 ในประเด็นโครงการ"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน"  โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานโครงการพัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของโครงการ รวมไปถึงการต่อยอดงานวิจัยระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคี  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมลงนามครั้งนี้  ณ ห้องปฏิบัติการ MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสhมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษา)

 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นั้น งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยผ่านจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ หรือส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ internationalaffair.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสhมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (บุคลากร)

        ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นั้น งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยผ่านจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ หรือส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ internationalaffair.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.

read more

โครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิวิมล  สุขบท อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.กิตติ  รัตนราษี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัทยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาจากโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

ได้รับเกียรติจาก ผศ.เตชธรรม สังข์คร ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.สิริภัทร์  โชติช่วง รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คุณสมศักดิ์  ลาภมหานนท์ ที่ปรึกษา หจก.เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เลชั่น หจก.ลาภทักษิณพลาสติก หจก.ลาภทักษิณปิโตเลี่ยมร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาจากโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

       ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020  TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกาาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs/ 

read more

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php?op=announce หรือ ปุ่มประกาศผลสอบคัดเลือก ในส่วนของ รอบที่1 Portfolio


ผู้สมัครที่ผลการสอบคัดเลือกเป็น ผ่านการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.comวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
(หากไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย)
*** ผู้สมัครที่ สถานะการลงทะเบียนใช้งานระบบTCAS62 เป็น ยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2562 หากไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้ ***
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดำเนินการกรอกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และชำระเงินภายในวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เก็บหลักฐานการชำระเงิน และพิมพ์ใบระเบียนประวัติ เพื่อนำมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (สถานที่รายงานตัวจะประกาศอีกครั้งในเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/)
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ