Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเปลี่ยน Core Switch


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการเปลี่ยน Core Switch ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 17.00 - 23.00 น.   ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 26 เมษายน 2562

โครงการ Startup Thailand League

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผ่านเข้ารอบไป Demo จากการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League นำเสนอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จัดทำแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน”  เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ให้บริการทางด้านการสืบค้น ประวัติ ชื่อ ที่อยู่ อายุของหมอพื้นบ้านในเขตภาคใต้ โรคที่ให้การรักษา สมุนไพรที่น่าสนใจ ชื่อตัวยาสรรพคุณ รวมทั้งการสอบถามปัญหาสุขภาพของตนเองได้

เป็นการร่วมมือกันจาก นักศึกษาทั้งหมด 3 สาขา และ 2 คณะ ในมหาลัยเดียวกัน โดยมี นางสาวปารฉัตร  มาศเมฆ (สาขาการบัญชี), นางสาวจันจิรา  เกนบุตร , นางสาวนฤมล  เนียมวงศ์ (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),  นางสาวชนิสรา  คีรีเพชร (สาขาการเงิน) จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ และ นายพงศ์ฆนา มหาสวัสดิ์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนงานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมฯ

วัน - เวลา รับสมัคร                                   17 – 23  เมษายน  2562(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                   วันที่  24 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  29  เมษายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยการโรงแรมฯ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 17, 2019 - 11:45 to Friday, May 3, 2019 - 11:45

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2562
โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกงานการเงิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322
- จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
- จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/
ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: สทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบสัญลักษณ์งานกีฬา มทร. ครั้งที่ 12

นายจักรพันธ์ คงนคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

ข่าวกิจกรรมDate: Thursday, April 11, 2019 - 09:15

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

          อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 90 ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย ในบรรยากาศที่อบอุ่น ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา สาขาการตลาด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ดำ นางสาวกมลฉัตร ทองนอก นางสาวชไมพร พาหุกาญจน์ นางสาววิชุดา จุลจงกล นางสาวแพรวพรรณราห์ พรายชนะ นางสาวณัฐตกาญ บุญวงค์ นางสาวอนงค์นารถ      ษรสกล นักศึกษา สาขาการตลาด ได้รับรางวัล ทีมดีเด่น ระดับภูมิภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า  ของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17.00 - 23.30 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 มีนาคม 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: เชิญชวนส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 08 9866 4815 ,08 8830 5687 

https://aqtrang.nrei.rmutsv.ac.th/ruts_energysaving/

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Tuesday, March 19, 2019 - 13:30