Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ล่าช้า   
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2019) ในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเลคอินท์ จ.สงขลา และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนักศ

read more

ประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช., ปวส.)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา สามารถเข้าดูประกาศผลสอบ ได้ที่
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/index_quota.phpข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “An Ontology-Based Model for Treatment Guidelines  of Internet and Games Addiction” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4Th International Conference on Applied Science and Technology (ICAST2018)  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พีเอสยูลอดจ์ (PSU Lodge) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/
#สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ เริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
#สถานที่สัมภาษณ์ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
#หลักฐานที่ต้องนำมา :
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (พักเวลา 11.30-13.00 น.)
*ยกเว้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์
>>>ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน
>>>ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดเล่มบางมาในวันเรียน
>>>มีการลงชื่อหน้าห้องเรียนทั้งเช้าและบ่ายค่ะ
>>>การแต่งกายในวันเรียน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบ เข้าดูตารางเรียนได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่างแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize English for Career Preparation68.78 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษานักศึกษา