Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16  มกราคม  2563

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย  075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบรับตรงรอบ 2.1 สำหรับผู้สมัครวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบรับตรงรอบ 2.1 สำหรับผู้สมัครวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ

ผู้สมัครรอบรับตรง รอบ 2.1 (สำหรับผู้สมัครวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ) ที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563
สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้จาก เมนู ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบ 2.1
หรือเว็บไซต์  https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/admission.php?ac=announce1
และดำเนินการกรอกระเบียนประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายละเอียดในประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขา

ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและบริการ

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค

read more

QR CODE แบบคำขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563

QR CODE แบบคำขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563

โดยแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าไปโหลดแบบฟอร์ม และดำเนินการตามกำหนดการในหน้าสุดท้าย

 

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize QR CODE แบบคำขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563320.85 KB กองทุนให้กู้ยืมเงินการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ   อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Indexed in Scopus

ในวารสาร Test Engineering and Management

VOL 81: NOV/DEC 19 ISSN: 0193-4120
Page No. 2542 - 2547
หัวข้อ The development of competency in ICT for
small and medium sized enterprises in
Nakhon Si Thammarat province.
(งานวิจัยงบรายได้ ปีงบประมาณ 2560)   อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Indexed in Scopus
ในวารสาร Test Engineering and Management
VOL 81: NOV/DEC 19 ISSN: 0193-4120
Page No. 2534 - 2541
หัวข้อ Information System Development for Knowledge Management
increasing Production Quality of Monthong Durian.
(งานวิจัยงบแผ่นดิน วช ปีงบประมาณ 2561)         ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

โครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562

รับเกียรติจาก คุณกัลย์กมล สังวรกาญจน์ บริษัท สยามแม็คโคร ทุ่งสง
อาจารย์ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ
อาจารย์ปุณยทรรศน์ คงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน นำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาการตลาด
รางวัลที่1 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ร้านอรุณรัตน์ โดย นายวีรพงษ์ พิทักษ์, น.ส.นภัสวรรณ แซ่อุ้ย, น.ส.จีรภรณ์ จิตรชุม, น.ส.ธัญลักษณ์ สิทธิสาร, น.ส.สุทธิดา แก้วพูล, น.ส.อัจจิมา กุลพันธ์
รางวัลที่2  รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
ร้านจิรา  โดย น.ส.กรกนก ตรีเพ็ญมาลย์, น.ส.สุภาวดี ธรรมกิจ, น.ส.อรฤดี แก้วบุญเพ็ชร, น.ส.กมลชนก รัตนมณี, น.ส.ณัฐยาน์ สาและ, นายศักดิ์ชัย สงวนศรี
รางวัลที่ 3  รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ร้านวราทิศ  โดยนายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน, น.ส นาฐรัตน์ รัตนคช, น.ส ขนิษฐา สังข์ชุม, น.ส สัณห์ฤทัย แซ่ลิ่ม, น.ส นวพร ชัยโย, น.ส ศิริรัตน์ ร่มเย็น
Mu Mu Ma

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: กงสุลอินโดนีเซียฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม พบตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองอธิการ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ และ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเข้าพบท่านซัมซู ริซัล กงสุลอินโดนีเซียฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม  และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด เพื่อหารือและร่วมหาแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย       read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมาุครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังแนบ หากประสงค์ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียด และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่าน อีเมล internationalaffairs.rmutsv@gmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317142      read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับอดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย และ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม

  เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับท่าน Dr.h.c Rolf Schulze อดีตท่านเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเรื่องโอกาสและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งจากทางเยอรมนีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง


       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: สทส. จัดกิจกรรมปีใหม่ "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงแมวน้ำ การจัดแสดงสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงสัตว์แปลก และอื่นๆ อีกมากมาย ปีใหม่ปีนี้จะแตกต่างกับปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมาเพราะมีการจัดพื้นที่ให้สินค้า OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจทั้งในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด การกระตุ้นการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่สินค้า OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการมอบความสุข สร้างสีสัน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Friday, December 6, 2019 - 10:45

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Imternational Soft Skills & Leadership Camp 2020)

 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด เงื่อนไขและส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะข

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562


       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2562