Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

                                      หลักฐานการสมัคร

                               พนักงานประจำหอพักชาย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ290.8 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

                                      หลักฐานการสมัคร

                               พนักงานประจำหอพักชาย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ290.8 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

                                 หลักฐานการสมัคร

พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไปและพนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

        พนักงานขับรถยนต์

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๓ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ672.62 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

                                 หลักฐานการสมัคร

พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไปและพนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

        พนักงานขับรถยนต์

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๓ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ672.62 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ96.94 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ96.94 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย คือ

1. พนักงานประจำหอพักชาย    จำนวน 1 ราย

2. พนักงานประจำหอพักหญิง   จำนวน 1 ราย

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ435.7 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย คือ

1. พนักงานประจำหอพักชาย    จำนวน 1 ราย

2. พนักงานประจำหอพักหญิง   จำนวน 1 ราย

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ435.7 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 รายการ

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 รายการ 

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 17 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 17 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์

 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่างเทคนิคประจำอาคาร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่างเทคนิคประจำอาคาร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

2. พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน 1 ราย

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ553.96 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

2. พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน 1 ราย

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ553.96 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการ จำนวน 84 อัตรา

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 23, 2019 - 09:00 to Tuesday, October 8, 2019 - 09:00