Get Adobe Flash player

 

You are here

Home

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

รับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบอาจารย์บัญชี

ประกาศผลสอบอาจารย์บัญชี

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ประกาศรายชื่ออาจารย์บัญชี

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์บัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์บัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา ป.ตรี จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาปริญญาบัตริ จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี 1 อัตรา

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

Pages