Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา"

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 ชิงโล่ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์

รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี  แก้วคง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คุณพัชรินทร์  วิศาล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ.พนิดา  รัตนสุภา  อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  อาจารย์ ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย อาจารย์จารีพร  เพชรชิต อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมากษัตริย์ไทย เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนของชุมชน และเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรได้แสดงผลงานในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561 ในประเด็นโครงการ"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน"  โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานโครงการพัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของโครงการ รวมไปถึงการต่อยอดงานวิจัยระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคี  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมลงนามครั้งนี้  ณ ห้องปฏิบัติการ MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสhมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษา)

 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นั้น งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยผ่านจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ หรือส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ internationalaffair.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสhมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (บุคลากร)

        ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นั้น งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยผ่านจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ หรือส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ internationalaffair.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.

read more

โครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิวิมล  สุขบท อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.กิตติ  รัตนราษี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัทยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาจากโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

ได้รับเกียรติจาก ผศ.เตชธรรม สังข์คร ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.สิริภัทร์  โชติช่วง รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คุณสมศักดิ์  ลาภมหานนท์ ที่ปรึกษา หจก.เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เลชั่น หจก.ลาภทักษิณพลาสติก หจก.ลาภทักษิณปิโตเลี่ยมร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาจากโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

       ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020  TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกาาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs/ 

read more