Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

      งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะของนักศึกษาผ่านห

read more

โครงการนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิด

มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิด ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 17.04 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

กําหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กําหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 23-24m9y61.pdf113.83 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ทุกภาคเรียน) ให้มาติดต่อรับใบรับรองสภา ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ทุกภาคเรียน) ให้มาติดต่อรับใบรับรองสภา ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล (อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เข้ากรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศ บัณฑิตจบปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเปิดบริการให้กรอกข้อมูลแล้ว Click... >>> studentwork.rmutsv.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

แจ้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการจองภาพถ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการจองภาพถ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามภาพที่แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร