Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวามคม 2561 ณ ศูนย์ประชุุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ https://www.psued.org/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 074 - 2892112 สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้าประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2562

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2019) ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังรายชื่อตามประกาศแนบนี้

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศรายชื่อผู้สมัครตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร วันที่และสถานที่การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา  รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย ดำเนินงานโดยนักสึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับเกียรติจาก คุณกฤษฎาพล มณีเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง #แผนกงานทะเบียนและวัดผล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่80.14 KB กองทุนให้กู้ยืมเงินการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ.ประเทศมาเลเซีย

(International Solf Skills & Leadership Camp 219) ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561

**สนใจสมัคร ติดต่อ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 2550 

แนบไฟล์เอกสาร:  เอกสารประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 31, 2018 - 14:45 to Monday, December 31, 2018 - 14:45

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ The 14th IMT-GT UNINET International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications

         ด้วยทาง UNINET ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ The 14th  IMT-GT UNINET International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications (ICMSA 2018) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.icmsa2018.tsu.ac.th