Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

บริการและสวัสดิการ
 
  • บริการอินเตอร์เน็ต Wi - Fi
  • บริการหอพักนักศึกษา ชาย / หญิง
  • บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
  • บริการแนะแนว - จัดหางาน
  • บริการงานพยาบาล
  • นักศึกษาวิชาการทหาร
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 ห้องสมุด
 โรงอาหาร
 อาคารเอนกประสงค์ ไสใหญ่ 70 ปี

 

 หอพักนักศึกษาหญิง
 หอพักนักศึกษาชาย

 

 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง