Cinque Terre

Cinque Terre

 

บุคลากร

บริการและสวัสดิการ
 • บริการอินเตอร์เน็ต Wi - Fi
 • ประกันสังคม
 • การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร. ศรีวิชัย
 • บริการงานพยาบาล
 • บ้านพัก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

งานบริหารงานกิจการทั่วไป

 • แผนกนโยบายและแผน
 • แผนกสารบรรณ
 • แผนกงานการเจ้าหน้าที
 • แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
 • แผนกบริการกลาง
 • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนกการเงินและเบิกจ่าย
 • แผนกบัญชี
 • แผนกพัสดุ

งานบริการการศึกษา

 • แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว
 • แผนกทะเบียนและวัดผล
 • แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย
 • แผนกวิทยบริการ
 • แผนกศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
 • แผนกกิจการนักศึกษา
 • แผนกบริการและสวัสดิการ
 • แผนกหอพักนักศึกษา