Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian จาก UNIMAS ประเทศเมเลเซีย

 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ  อำภา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้ต้อนรับ Prof. Dr.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Information Management and Computer Duta Bangsa Surakarta, Indonesia (STMIK)

 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ต้อนรับตัวแทนจาก Schoo

read more

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่ ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้บัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สมบูณณ์ด้วยพฤติกรรมแห่งความดี

Tags: งานพัฒนานักศึกษา

แสดงความยินดี

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่

๑.นางสาวธาวินี บุญอโน           ๒. นางสาวณัฐนรี สุวรรณฤทธิ์

๓. นางสาวสุดารัตน์ บัวจีน         ๔. นางสาวสุวนันท์ กาญจนา

๕. นางสาวศรีสุดา ทองสุข นักศึกษาสาขาการตลาด และ อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้าคงบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัล "ระดับดี" ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน

เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ณ จุดจำหน่ายปั๊มน้ำมัน ปตท.ผาทอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิชาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรอยุทธยา 

การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นประธานเปิดโครงการ มีนีกศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน และอาจารย์สุภาพร เพชรสี่หมื่น อาจารย์ผู้ชำนาญการด้านบุคลิกภาพ วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1408866812506583

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการจัดการ (อาคารใหม่) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่ออาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

อาจารย์รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ อาจารย์ณัฏฐ์พัชร์ ตันตระกูล และอาจารย์พิมพาภรณ์ นกแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

รับการตรวจติดตามการประเมินกิจกรรม 5ส Plus

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดี จัดโครงการ รับการตรวจติดตามการประเมินกิจกรรม 5ส Plus อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำให้สถานที่ทำงาน สถานศึกษา สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดี ( 5ส ได้แก่ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัยที่ดี สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายดำเนินกิจกรรม 5สPlus คือ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม )

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการทรุพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียนติ 72 พระชนมพรรษา ชั้น 1 โดยในโครงการมีการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ และการทำสลัดโร พูดได้ว่าอิ่มกันทั่วหน้าเลยครับ

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการข่าวกิจกรรมนักศึกษาDate: Tuesday, 25 April, 2017 - 09:15

สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ

เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ เพชร์แก้ว ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการ การวิเคราะห์โอกาส การสร้างแนวคิด การออกแบบการตลาด และแนวคิดใหม่ๆในการประกอบธุรกิจ 

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1373136992746232

กิจกรรม 5ส+

วันที่ 19 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากภายนอก ในวันที่ 25 เมษายน นี้

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1394125237314074

สร้างจิตสำนึกต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดโครงการสร้างจิตสำนึก ต้านการทุจริตคอรัปชั่น แก่นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทสำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการมีส่วนร่วมดูแลการจ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

http://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1366191516774113

ศิลปะเพื่อสร้างความประทับใจ

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และบุคลากรจำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการศิลปะเพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความสำเร็จ ความสามัคคี ในการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์ทีมงานให้แข็งแกร่งในองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขุมาลย์ กล่ำแสงใส ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการดังกล่าว ณ ราชาคีรีรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1363330420393556

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์ฯ: ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้
ในการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 31 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: เชิญร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดฯ

 ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย "Thailand in Your Mind" ผ่านสื่อออนไลน์ และกำหนดรับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายฯ กลับไปยัง โทรสารหมายเลข 0 5328 3740 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560