Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คณะเกษตรศาสตร์  ขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

ผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังประกาศแนบ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีการจัดการ    แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557     

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

การรายงานตัว เข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 - 5

การรายงานตัว เข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 - 5

ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเพื่อดำเนินการจัดสอบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศนักศึกษาที่มีปัญหารายวิชาเทียบโอนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556

ประกาศ นักศึกษาที่มีปัญหารายวิชาเทียบโอนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  2/2556  ให้มาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตัวเอง  ภายในวันนี้(1/4/2556) เท่านั้น

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกออมทรัพย์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกออมทรัพย์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จำกัด