Cinque Terre

Cinque Terre

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจ 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 เมษายน 2564 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1

แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษา 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141