ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา
กรุณาใช้โปรแกรมGoogle Chrome ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
กรุณากดเพื่อติดตามข่าวสาร หรือคณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 075-329936 โทรสาร 075-329936 เว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 088-7532084
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
1 ประมง ปกติ 20 ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
2 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ 10 ปวช.สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ 20 ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
4 พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร ปกติ 20 ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
5 พืชศาสตร์ ปกติ 30 ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สอบสัมภาษณ์ -
6 สัตวศาสตร์ ปกติ 30 ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สอบสัมภาษณ์ -
 
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
7 ประมง ปกติ 20 ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.25
8 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ 20 ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าทุกสาขา โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.25
9 พืชศาสตร์ ปิดรับ(เนื่องจากครบตามจำนวนที่สาขาต้องการรับแล้วค่ะ) ปกติ 20 ปวส. พืชศาสตร์หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ -
10 สัตวศาสตร์ ปกติ 20 ปวส. สัตวศาสตร์หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ -
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ 075-773336-7 โทรสาร 075-773338 เว็บไซต์ http://scitech.rmutsv.ac.th ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 091-3198098
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
1 เคมีอุตสาหกรรม ปกติ 15 ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
2 ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 15 ม.6 วิทย์-คณิต หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
3 เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี ปกติ 15 ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไสใหญ่) ปกติ 55 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
5 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปกติ 15 ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปกติ 25 ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี
7 การแพทย์แผนไทย ปกติ 25 ม.6 วิทย์-คณิต สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.20
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี
8 เทคโนโลยีอุตสาหการ ปกติ 25 ปวช.สายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
 
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปิดรับ(เนื่องจากครบตามจำนวนที่สาขาต้องการรับแล้วค่ะ)
ปกติ 25 ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเทียบ
โอนผลการเรียน
สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
10 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปกติ 15 ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ 075-773303 โทรสาร 075-773303 เว็บไซต์ http://mt.rmutsv.ac.th 086-3876285
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
1 การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ปกติ 30 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตรหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
1.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 1.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
2 การจัดการโลจิสติกส์ ปกติ 60 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกหลักสูตรหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกหลักสูตร หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ
2.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 2.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
3 การจัดการการตลาด ปกติ 30 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
3.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ3.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 30 4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตรหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ
4.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 4.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -
5 การเงิน ปกติ 30 5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ และ ปวช. เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทุกแผนการเรียน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ หรือ
5.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 5.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
6 การบัญชี ปกติ 90 6.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียนหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวน หรือ
6.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 6.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -
 
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
7 การจัดการโลจิสติกส์ ปกติ 30 7.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา(3ปี) ด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
7.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 7.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
สอบสัมภาษณ์ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
8 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 60 8.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือ อนุปริญญาที่สัมพันธ์กับสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน หรือ
8.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 8.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -
9 การเงิน ปกติ 30 9.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
9.2 ผู้เข้าศึกษาข้อ 9.1 จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -


คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 075-329936 โทรสาร 075-329936 เว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
1 พืชศาสตร์ ปกติ 30 ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สอบสัมภาษณ์ -
2 สัตวศาสตร์ ปกติ 30 ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สอบสัมภาษณ์ -
 
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
3 พืชศาสตร์ ปกติ 20 ปวส. พืชศาสตร์หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ -
4 สัตวศาสตร์ ปกติ 20 ปวส. สัตวศาสตร์หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์ -
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 075-773336-7 โทรสาร 075-773338 เว็บไซต์ http://scitech.rmutsv.ac.th
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 20 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือ 
2) ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -
 
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จำนวน
รับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค การศึกษา
วุฒิที่รับเข้าศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน)
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 10 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน และต้องศึกษาเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
2) ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบสัมภาษณ์ -
 
อัพเดตข้อมูล 18/5/60


วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560