ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กรุณาเลือกวุฒิการศึกษา (วุฒิเดิมที่จบ)
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560