ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กรุณาเลือกวุฒิการศึกษา (วุฒิเดิมที่จบ)


ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560