Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวการศึกษา

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 85 ปี ไสใหญ่

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 85 ปี ไสใหญ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  

https://bit.ly/30vAYxQ

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (พักเวลา 11.30-13.00 น.)
*ยกเว้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์
>>>ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน/2560

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาสำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาสำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เรื่อง การแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เรื่อง การแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2559 - 25 มกราคม 2560  

ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission/

 

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559

วันเปิดภาคการศึกษา  (เริ่มการเรียน การสอน)  ภาคสมทบ 7 ม.ค. 60
วันเปิดภาคการศึกษา  (เริ่มการเรียน การสอน)  ภาคปกติ 9 ม.ค. 60