Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่นยำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่นยำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล คณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล คณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจีดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจีดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ