Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องกลึง

รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องกลึง

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องกลึง

ประกาศ เอกสารสอบราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดครุภัณฑ์พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์

ประกาศ เอกสารสอบราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ

ประกาศ เอกสารสอบราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ชีววิทยาโมเลกุลทางประมง

รายละเอียดครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ชีววิทยาโมเลกุลทางประมง

ประกาศสอบราคาชุดวิเคราะห์ชีววิทยาโมเลกุลทางประมง

ประกาศเอกสารสอบราคา

ประกาศประมูลราคาขายไม้ยางพารา

ประมูลราคาขายไม้ยางพารา

ประกาศสอบราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมและผดุงภรรภ์ไทย

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมและผดุงภรรภ์ไทย จำนวน 1 ชุด