Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ

ประกาศสอบราคารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 16 ที่นั่ง

ประกาศสอบราคารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 16 ที่ จำนวน 1 คัน

เอกสารสอบราคารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 16 ที่ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดราคารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 16 ที่ จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา(ไสใหญ่) จำนวน 1 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา(ไสใหญ่) จำนวน 1 หลัง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา(ไสใหญ่) จำนวน 1 หลัง

BOQ

ประมูลราคาขายไม้ยางพารา

ประมูลราคาขายไม้ยางพารา จำนวน 20 ไร่

เอกสารประกวดราคาจ้างหอพักนักศึกษา(ไสใหญ่) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างหอพักนักศึกษา(ไสใหญ่) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องกลึง

รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องกลึง

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องกลึง

ประกาศ เอกสารสอบราคา