Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ชุด

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ชุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 งาน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นคครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นคครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (จานบิน)

ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (จานบิน)

ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR รั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศร่าง TOR รั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จำนวน 5 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จำนวน 5 รายการ

1.ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.โครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ

3.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช