Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อวีดีทัศน์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อวีดีทัศน์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูยืดพับเก็บสแตนเลสแบบแมนวล สูง 1.2 เมตร ยาว 7 เมตร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูยืดพับเก็บสแตนเลสแบบแมนวล สูง 1.2 เมตร ยาว 7 เมตร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สาขาแพทย์แผนไทย จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สาขาแพทย์แผนไทย จำนวน 5 รายการ

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟืกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟืกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด