Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรีอนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรีอนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ 

ประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนสัตวศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนสัตวศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช