Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Desigm ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Desigm ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศใ้หเช่าพื้นที่เพื่อจำน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศใ้หเช่าพื้นที่เพื่อจำน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศใ้หเช่าพื้นที่เพื่อจำน่ายดอกไม้ วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศใ้หเช่าพื้นที่เพื่อจำน่ายดอกไม้ วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive Classroom ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด