Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วม บริจาคโลหิต  วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วม บริจาคโลหิต 
 วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00-15.00น.
 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ
‼️โปรดนำบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง‼️

แจ้งเรื่องการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ จึงจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ขอบคุณภาพจาก 

แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค. 63

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. -10 ก.ค. 63 

***แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน -10 กรกฎาคม2563 

ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 (อาคารหน้าเสาธง)  พร้อมนำเอกสาร ดังนี้

1. ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63

คณะเกษตรศาสตร์แจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
(ออนไลน์) 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
-----------------------------------------------------------------
3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ
- ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
- ปฐมนิเทศ 09.00-12.00 น.
- ตอบแบบสอบถาม 12.00-13.00 น.

คณะเทคโนโลยีการจัดการแจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

#นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะเทคโนโลยีการจัดการอ่านเลย
 มาแล้วQR-Code
สำหรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ออนไลน์) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ (รอบพิเศษ) แบบออนไลน์ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ (รอบพิเศษ) แบบออนไลน์ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปี 63 ขั้นตอนการขอถอนเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

 ขั้นตอนการขอถอนเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน)

1.

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติการถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา