Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 4 แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 4 แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ( แบบออนไลน์ ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ( แบบออนไลน์ ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 

พร้อมทั้ง ตารางการสอบวัดความรู้  ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน และตารางการอบรม นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แต่ละคณะได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/orientation.php

 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ (ฉบับแก้ไข)

ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น.

**** ประชาสัมพันธ์ **** นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก