Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

✅การแจ้งสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การแจ้งสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 โดยแนบเอกสาร
1.หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
2.รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  (แก้ไข ข้อที่7  นำใบลงทะเบียน ( pay-in-slip) ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทย จาก 16-29 เป็น 16-31 พ.ค.65)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิธานสันติ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และวัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ในหัวข้อ "ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ "85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์

"85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.