Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศนักศึกษาที่มีปัญหารายวิชาเทียบโอนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556

ประกาศ นักศึกษาที่มีปัญหารายวิชาเทียบโอนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  2/2556  ให้มาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตัวเอง  ภายในวันนี้(1/4/2556) เท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะต้องเข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (กยศ.)

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะต้องเข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (กยศ.)
ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ลงทะเบียน เวลา 12.30 -13.00
- รายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ให้ดำเนินการพิมพ์ใบ Pay-in-slip ใหม่ (พร้อมค่าปรับ 500 บาท) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 เท่านั้น

นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ติดต่อแผนกทะเบียน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ติดต่อแผนกทะเบียน ด่วน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดก่อนทำการสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557