Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563  เวลา 10.30 น. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานสายสนับสนุนการศึกษา

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสายสนับสนุนการศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบงานบริการสนับสนุนและปลูกฝังให้เข้าใจระบบงานและมีใจรักในงานบริการ ให้ก้าวสู้การบริการอย่างมืออาชีพ

กิจกรรม เดิน-วิ่ง มทร.ศรีวิชัย มินิ-ฟันรัน 2019 "วิ่งให้สุด หยุดที่เธอ"

กิจกรรม เดิน-วิ่ง มทร.ศรีวิชัย มินิ-ฟันรัน 2019 "วิ่งให้สุด หยุดที่เธอ"

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่