Cinque Terre

Cinque Terre

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์สำหรับรายเก่า ประจำปี 2554
  • กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์สำหรับรายใหม่ ประจำปี 2554
  • การบันทึกชื่อสถานศึกษาและข้อมูลคณะฯ สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
ขั้นตอนการขอกู้ยื้มเงิน กยศ.
นักเรียน นักศึกษา ต้องดำเนินการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้                1) ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
               2) ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม
               3) รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้กู้ยืม
                   เป็นรายปีภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
               4) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ เพื่อรับ โอนเงินค่าครองชีพ
               5) ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ และคู่ฉบับ)                    ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน พยานและผู้แทนของ สถานศึกษาร่วมลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ พร้อมจัดเตรียมเอกสาร
                    ประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้สถานศึกษา
               6) ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจำนวนเงิน ค่าเล่าเรียน                    และค่าครองชีพโดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยัน ความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ
               7) นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
               1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
               2) กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
               3) บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
               4)กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกัน ลงนามฝ่ายเดียวได้
               5) กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

 การลงนามค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
               ให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษาหากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่ง
สัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อ ค้ำประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสำนักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ ลงนาม รับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน
               1) ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
               2) หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
               3) ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
หมายเหตุ :: (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)
เรื่องอื่น่ที่ควรถือปฎิบัติ
               นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
               1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
               2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
               3) เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
               4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา ขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
               5) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือ สถาบัน
                   การศึกษาที่อยู่ใน สังกัด ควบคุม หรือ กํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วน ราชการอื่นๆ
               6) ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
                7) ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา
               8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               9) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
                    หรือความผิดลหุโทษ
               10) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้อง
                     ไม่เกิน 60 ปี

การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้
              สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.101) ประจำปีการศึกษา 2556