Cinque Terre

Cinque Terre

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
       ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 109 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
       โทรศัพท์ :: 075- 773131-2
       แฟกซ์ :: 075- 773133
       www :: httpt://saiyai.rmutsv.ac.th
 
แผนที่มหาวิทยาลัย
 
แผนที่การเดินทาง
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
 
 
 
การเดินทางโดยเครื่องบิน
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (สายเอเชียตอนสุราษฎร์ธานี - อำเภอร่อนพิบูลย์) และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอนาบอน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (เขตเทศบาลตำบลปากแพรก - อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง) เริ่มจากเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง ผ่านตำบลชะมาย, ตำบลที่วัง, ตำบลกะปาง ไปอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4211 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอนาบอน ผ่านตำบลหนองหงส์ และมาเชื่อมติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ในหมู่ที่ 7 บ้านนาไม้ดัก ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
 • ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอำเภอทุ่งสง โดยผ่านในพื้นที่ของตำบลเขาขาว ตำบลนาโพธิ์ ตำบลควนกรด มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ในหมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
 • ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4116 เป็นเส้นทางคมนาคมที่แยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4110 ในหมู่ที่ 5 บ้านโคกบก ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง ผ่านใน พื้นที่ตำบลควนกรด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ไปยังอำเภอบางขัน
 • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4151 เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4116 กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 ในหมู่ที่ 3 บ้านโคกยาง ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรา
การเดินทางโดยเครื่องบิน
 • สายการบินนกแอร์มีเที่ยวบินไป-กลับนครศรีธรรมราชทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 1318, 0 2900 9955
 • เว็บไซต์ www.nokair.com
 • สายการบินไทยแอร์เอเชียมีเที่ยวบินไป-กลับนครศรีธรรมราช ออกทุกวัน สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0 2515 9999
 • เว็บไซต์ www.airasia.com
 
การเดินทางโดยรถโดยสาร
 
        ในอำเภอทุ่งสงมีบริการรถโดยสารประจำทางผ่านอำเภอทุ่งสงวิ่งรับผู้โดยสาร ดังนี้
 • จากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอทุ่งสง โดยวิ่งบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41
 • จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านอำเภอนาบอนไปยังอำเภอทุ่งสง โดยวิ่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
 • จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอำเภอร่อนพิบูลย์ มายังทุ่งสง โดยวิ่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
 • จากอำเภอทุ่งสง ไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิ่งบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 413
        สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด
ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com
        นอกจากรถโดยสารประจำทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีรถโดยสารขนาดเล็กรถสองแถว และรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งบริการอยู่ทั่วไป โดยมีจุดรับ – ส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง ตลาด และตามทางแยกเข้าหมู่บ้านต่างๆของตำบลแต่ละตำบล
 
การเดินทางโดยรถไฟ
 
        เนื่องจากอำเภอทุ่งสง เป็นศูนย์กลางของการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมหลายประเภท อำเภอ ทุ่งสงจึงเป็นสถานีชุมทางรถไฟ โดยรถทุกขบวนที่จะเดินทาง ไปยังภาคใต้จะต้องผ่านที่อำเภอนี้ โดยในอำเภอทุ่งสงนี้มีสถานีรถไฟให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งไว้สำหรับรับส่งสินค้า 4 แห่ง คือ สถานีรถไฟอำเภอทุ่งสง สถานีรถไฟตำบลที่วัง สถานีรถไฟบ้านช่องเขา สถานีรถไฟบ้านไสใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. (075) 356364, 34612
ตารางการเดินรถไฟ สถานีรถไฟทุ่งสง
 
ขบวน ต้นทาง สถานีรถไฟไสใหญ่ ปลายทาง
ชื่อสถานี เวลาเข้า ชื่อสถานี เวลาเข้า
171
กรุงเทพฯ
13:00
02:15
สุไหรโกลก
10:45
35
กรุงเทพฯ
14:45
02:35
บัตเตอร์เวอร์ธ
15:55
37
กรุงเทพฯ
15:10
03:44
สุไหรโกลก
11:25
169
กรุงเทพฯ
15:35
05:11
ยะลา
11:20
83
กรุงเทพฯ
17:05
06:13
ตรัง
09:35
170
กรุงเทพฯ
17:35
08:06
นครศรีธรรมราช
09:35
167
กรุงเทพฯ
18:20
08:31
กันตัง
07:35
447
สุราษฎร์ธานี
06:20
08:43
สุไหรโกลก
17:35
85
กรุงเทพฯ
19:30
09:11
นครศรีธรรมราช
10:35
41
กรุงเทพฯ
22:00
09:46
ยะลา
14:25
445
ชุมพร
06:35
12:16
ชุมทางหาดใหญ่
16:35
446
ชุมทางหาดใหญ่
06:00
10:42
ชุมพร
16:25
174
นครศรีธรรมราช
13:00
14:20
กรุงเทพฯ
04:45
168
กันตัง
12:40
15:10
กรุงเทพฯ
05:15
448
สุไหรโกลก
06:30
15:25
สุราษฎร์ธานี
17:50
86
นครศรีธรรมราช
15:00
16:16
กรุงเทพฯ
06:05
170
ยะลา
12:10
17:49
กรุงเทพฯ
08:05
42
ยะลา
14:55
18:49
กรุงเทพฯ
05:40
84
ตรัง
17:30
19:02
กรุงเทพฯ
08:45
172
สุไหรโกลก
11:30
19:16
กรุงเทพฯ
08:45
38
สุไหรโกลก
14:20
21:19
กรุงเทพฯ
10:30
36
บัตเตอร์เวอร์ธ
14:10
21:17
กรุงเทพฯ
10:05
ตารางการเดินรถไฟ สถานีรถไฟไสใหญ่
 
ขบวน ต้นทาง สถานีรถไฟไสใหญ่ ปลายทาง
ชื่อสถานี เวลาเข้า ชื่อสถานี เวลาเข้า
447
สุราษฎร์ธานี
06:20
08:53
สุไหรโกลก
17:35
445
ชุมพร
06:35
12:27
ชุมทางหาดใหญ่
16:35
446
สุราษฎร์ธานี
06:20
10:30
 ชุมพร
16:25
448
สุไหรโกลก
06:30
15:00
กรุงเทพฯ
17:50