Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประชาสัมพันธ์-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

Subscribe to ประชาสัมพันธ์-คณะเทคโนโลยีการจัดการ feed
Updated: 8 months 3 weeks ago

รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

Tue, 03/07/2023 - 15:43

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้
 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304044
เรื่อง บิงโกสำหรับโลจิสติกส์ โดย นายสุทธิพงศ์ ทองหอม
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304045
เรื่อง ระบบการจัดการคลังสินค้าโดยใช้โปรแกรรม Microsoft Excel กรณีศึกษา ร้านจนิตย์การค้า โดย นายเกริกเกียรติ  คลองรั้ว นายธรรมศักดิ์  นาคแก้ว นางสาวพรพิมล  คงไสย นางสาวศศินิภา  ขุนเดื่อ นายสุเมธ  แป้นสุข และนางสาวกิริณี  เรืองรักษ์
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304046
เรื่อง  ระบบจำหน่าย ร้านรัชนีเหนียวไก่ทอด โดย นางสาวกัลยรัตน์  ฉ้งทับ นางสาวญาณิศา  เรืองรักษ์ นางสาวจิทิวา  พรหมอินทร์ นางสาวนันทิกานต์    คำดวง นางสาวสุนันทา  แก้วจำรัส และนางสาววริศรา  คงยืน
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304047
เรื่อง  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก โดย นางสาวสิรินภา  ยิ้มประเสริฐ นางสาวชนากานต์  วรรณโสภณ นางสาวชาลิตา  เพชรคุต นายกมลวรรณ รุ่งเรือง นางสาวขวัญฤดี  รอดเนี่ยว  และนางสาวณิชาภัทร  เกื้อภักดิ์ 
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304048
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้คลุ้มบ้านปลายราง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครธรรรมราช โดย นางสาวอรอุมา  สมทรง นางสาวอรทัย  ขาวสนิท และนางสาวอมราพร  เกลี้ยงมี
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304049
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวอารยา  หนูพยันต์ นางสาวกรสิรัศมิ์  ทองกระจ่าย และนางสาวพิมพ์ชนก เติมทอง
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304050
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ทุ่งสง โดย  นางสาวกระถิน  ปลอดวงศ์
 และนางสาวศศิลักษณ์  ทองคำ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304051
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้บ้านไสเหนือ (ผ้ามัดย้อม) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวทัณฑิดา  กวีพันธ์ นางสาวสุภาวดี  รอดหยู่ นางสาวกุ๊กกิ๊ก  บุญชัย และนางสาวณัฎฐธิดา  คชเดช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304052
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจปลาดุกใส่อวน ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวจริยา  นภาพันธ์ นางสาวเบญจพร  ยานิยม และนางสาวชนิภรณ์  อเนกสุรพจน์
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304053
เรื่อง  ระบบจัดการเสื้อผ้าแฟชั่นหญิง-ชายมือ ๑ โดย นางสาวชมนภั  มีชัย นางสาวธนัชชา  แก้วเจริญ นางสาวธนัฐฐา  มาศเมฆ นางสาวเบญจวรรณ  เงินไกร และนางสาวปัณฑิตา  สุวรรณเวช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304054 
เรื่อง  ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาไตปลาแห้งพี่ปริม โดย นางสาวขวัญจิรา  ธนาวุฒิ นางสาวอมรรัตน์  ภูมิเมือง นางสาวอมราพร  ดอกไม้หอม และนางสาวภักดีชนก  สมบูรณ์ราช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304055
เรื่อง   เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวกนกภรณ์  นารีพล นางสาวกมลชนก  ศรีสมบัติ นางสาวจิตตรี  เจียมสกุล และนางสาวปิยาภัทร  สนธิคุณ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304056 
เรื่อง  เว็บแอปพลิเคชั่นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย นางสาวชนิสรา  เดชา นางสาวณัฐพร  ศรีนวล นางสาวนิรินทรณ์  ทองโกมล และนางสาวปิยธิดา  จุลเลษ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304057
เรื่อง  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดก้างปลา โดย นางสาวกฤษณา  ส่งแสงรัตน์ นางสาวกัณณารัตน์  กรุงแทนเมือง นางสาวกุสุมา  บุญล้ำ นางสาวณัฐญา  กองแก้ว นางสาวณิชนันทน์  สุขสวัสดิ์ และนางสาวพัฒน์ลดา  กันจิ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304058
เรื่อง  ระบบจัดการร้านพริกแกงใต้  โดย นางสาวกมลเนตร  สุขเพ็ง นางสาวกรกนก  ศรีราชพัฒน์ นางสาวโชติกา  พรหมทอง และนางสาวปนัดดา  สุวรรณภักดี
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)

Tue, 03/07/2023 - 15:34

วันที่  1 มีนาคม  2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) 

รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง  อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ให้เกียรติบรรยาย  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร
ออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชาและเพื่อสามารถประยุกต์การเขียน Course Learning Outcomes ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ( CLOs)

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 209

ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย“สินค้าพริกไทยตรัง”

Tue, 03/07/2023 - 15:31

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตรัง จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย“สินค้าพริกไทยตรัง”

ซึ่ง “พริกไทยตรัง” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดตรัง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากพริกไทยในพื้นที่อื่นโดยพริกไทยตรังนั้น ผลิตจากพริกไทยพันธุ์พื้นเมือง (ปะเหลียน) มีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ ปลูกและแปรรูปในจังหวัดตรัง 

ผศ.เจษฎา  ร่มเย็น ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง การดำเนินงานโครงการ อาทิ การอธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินงานในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การตรวจประเมินผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอคำสั่งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมสินค้าตรวจสอบสินค้า พร้อมเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สินค้าพริกไทยตรัง”

ทั้งนี้ในระยะถัดไป ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จะเข้าไปช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจปลูกพริกไทยตรังกว่า 100 รายเข้าร่วม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

https://www.facebook.com/100061274895056/posts/pfbid0YiyXfUV2RHSyiHbtJLQhbL7rwWibvgu2bympTrMLf8DGipxqMLmuaMzMBVQ5nhTsl/?d=n&mibextid=qC1gEa

โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีหน่วยงานอาวุโส 7 คน"เทคโนโลยีการจัดการคัพ เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า"

Tue, 03/07/2023 - 15:29

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีหน่วยงานอาวุโส 7 คน"เทคโนโลยีการจัดการคัพ เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า"

โดย ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี ผู้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว
ดร. นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อให้
เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ กับ
หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และศิษย์เก่า

ณ สนามกีฬา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ขอขอบคุณ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ทีมโรงพยาบาลทุ่งสง (รางวัลชนะเลิศ)
ทีมรถไฟ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1)
ทีมSCG (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2)
ทีม มทร.สงขลา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3)
ทีมผาทอง (รางวัลมารยาทดีเด่น )
ทีม อบต.ลำนาว
ทีมคณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบางขันวิทยา
ทีมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไสใหญ่

โครงการ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

Tue, 03/07/2023 - 15:22

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  โครงการ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ศ. กิตติคุณ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ
พลเอกประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการธิการ พร้อมคณะ ในการประชุม ติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ 5 เดือนภายใต้โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศเครือข่ายยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปี 2565 โครงการแผน”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ผศ. เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย

โครงการย่อยที่1 การยกระดับการผลิตและตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันเชิงพานิชย์  โดย ผศ.ดร.สมคิด  ชัยเพชร

โครงการย่อยที่2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน โดย ดร.รัตนา อุ่นจันทร์

โครงการย่อยที่3 การเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวด้วยการยกระดับระบบการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร โดย ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธ์

ณ หอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ภาคบ่าย ผศ. เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าชุดโครงการวิจัย นำคณะกรรมการธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการย่อยที่2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง  ลงพื้นที่ แปลงต้นแบบวัตถุดิบสำหรับ ผลิตเครื่องแกง ณ โคกหนองนาชะมายโมเดล ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด

Tue, 03/07/2023 - 15:17

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ประธานองค์ผ้าป่า พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สำหรับก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดไว้เป็นประวัติ - อนุสรณ์การก่อตั้งวัดโพธาราม และวางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูฉลองตราตั้งพระอธิการ 

ณ วัดโพธาราม (อดีตสำนักสงฆ์ไสส้านใน) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศจัดตั้งวัดโพธาราม เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 
โดยการอุทิศที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ของนายชอบ-นางเจียม ไชยพรหม  
และมีตราตั้งให้พระบุญจันทร์ กวิวโส เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

จึงมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดโพธารามขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sVue943fm5KY4Ku6Rim6rdwq1tuxqi3wFBDRfiKDmBjP4yVBQJACDHGNbq86tAP6l&id=100061274895056&mibextid=qC1gEa

โครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม”

Tue, 03/07/2023 - 15:12

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม”
Knowledge management for the organization of innovation excellence
ณ ห้องบรรยาย MT 209

รับเกียรติจาก รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ  แนวปฎิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็น เลิศด้านนวัตกรรม 

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดแนวปฎิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวทางการปฎิบัติที่ดี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GCmNwGSSuNJsEwHUt6uceRWu9CYY31t8GjwZvV2gtocuHtugghMDRZ8MeemAcYBml&id=100061274895056&mibextid=qC1gEa

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน"

Tue, 03/07/2023 - 14:44

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน"

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 309 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับเกียรติจากอาจารย์กัญญมน มีแก้ว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และ 
อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช บรรยายทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ
- สำหรับการดำเนินโครงการ และระเบียบการเดินทางไปราชการ
รับเกียรติจากคุณเฉลิมขวัญ  พันธะกิจ หัวหน้างานการเงินสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ 

แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินโครงการและการเดินทางไปราชการ
โดย  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 309 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ งานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม

Tue, 03/07/2023 - 14:37

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสาธิตา ศรีขาว
นางสาวเบญจมาศ พรหมเพศ และ
นางสาวกัญญารัตน์ เพียรดี  สาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่สากล
โดยนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น (วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน บ้านดุหุน)

ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
อาจารย์อมรเดช อินทร์แก้ว และ ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประกวด ผู้จัดการแข่งขัน และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

การแข่งขัน ฟุตบอลโกหนู 4 คน ครั้งที่4

Tue, 03/07/2023 - 14:28

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลโกหนู 4 คน ครั้งที่4
ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ 70 ปี
รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา 
ขอขอบคุณ 
ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณเดชนรินทร์ ตะปินา กรรมการการตัดสิน

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Mon, 10/25/2021 - 16:25

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 5 พื้นที่ได้แก่ ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

อาจารย์พจนา หอมหวล ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลบางขัน

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ดร.บุปชาติ แต่งเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลไม้เรียง

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่

รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ขุนเพชร รศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลควนกรด

รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.วันดี นวลสร้อย ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอขอบคุณ
คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยทีมงานทุกท่าน
คณะกรรมการสำหรับคำติชมและคำแนะนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน
ตัวแทนผู้ประกอบการ

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

โครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

Tue, 10/19/2021 - 10:43

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมโครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสอต่อที่ประชุม
รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ อาจารย์ประจำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ณัฐพร ทองศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ฐิติวัสส์ ขนอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
คุณนำพล รักดี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า ทุ่งสง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
คุณวราพร ตุลยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 จังหวัดตรัง
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและสรุปข้อคิดจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting

โครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี”

Thu, 10/14/2021 - 16:47

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในการใช้ชีวิตและเพื่อก้าวสู่วิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คนรับเกียรติจากคุณปิยะพร เทียนจิ้ว วิทยากรบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวางแผนภาษี Tax Advisor คอร์สสอนบัญชีออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

โครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี”

Thu, 10/14/2021 - 16:47

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในการใช้ชีวิตและเพื่อก้าวสู่วิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คนรับเกียรติจากคุณปิยะพร เทียนจิ้ว วิทยากรบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวางแผนภาษี Tax Advisor คอร์สสอนบัญชีออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Wed, 09/15/2021 - 13:46

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์ 

พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ คุณณภัทร เมืองไทย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คุณสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล คุณจิตติมา จู้ทิ่น และคุณวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ

ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Mon, 09/13/2021 - 22:22

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)
ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ)
ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (กรรมการ อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (กรรมการและเลขานุการ)
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ #แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้
#mtfamily
#RUTS

บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด

Mon, 09/13/2021 - 12:16

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด 

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์ และพัฒนาความสามารถด้วยหลักวิชาการและหลักการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

รับเกียรติจาก คุณชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด พร้อมด้วย
คุณชลสุชา วณิชชากร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์ภาครัฐ เป็นสักขีพยานและเป็นตัวแทน คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส
พร้อมด้วย ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ ประธานหลักสูตรการจัดการการตลาด
ดร.สุพัตรา คำแหง และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต ร่วมเป็นพยาน บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว
 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

บบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Fri, 09/10/2021 - 14:17

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 
โดย ผอ.กมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม ประธานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต 

และว่าที่ ร.อ. ประการ  ผาแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คุณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ 
ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว

ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Mon, 09/06/2021 - 16:15

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นำโดย คุณโชคดี อิ้ววังโส ผู้อำนวยการ
คุณวัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณสุนีย์ สถิตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และทีมเยาวชน The youth dreams โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรม KPI NEW GEN จากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น  ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
เข้าขอบคุณคณะวิทยากรร่วมบรรยายในโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม The youth dreams ผู้ดำเนินโครงการ นำเสนอโครงการ ในวันที่ 20 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

Mon, 09/06/2021 - 16:11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033
เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง” 
โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104034
เรื่อง “ระบบจำหน่ายกบออนไลน์ กรณีศึกษา ณัฐธิญาฟาร์ม” 
โดย นางสาวกันต์กนิษฐ์  ช่วยสุข และคณะ 
 นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โดยอาจารย์จันทิรา  ภูมา อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์