Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย RUTS - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 8 months 2 weeks ago

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Wed, 03/15/2023 - 15:31

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

read more

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวะ อบรมหุ่นยนต์เเขนกลอุตสาหกรรม

Fri, 03/10/2023 - 13:45

         ที่ ห้องประชุมสมิหลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมตามยุทธ
ศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีคุณประนอม แย้มเดช กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.พี. โรไบติกส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 สู่การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
รองรับทักษะแห่งอนาคตและความสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และผศ.ธีระพงษ์ ฉิมเพชร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงาน








มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: SSI ศึกษาดูงาน นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ

Fri, 03/10/2023 - 10:50

           ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
Head of Technology Solution Center หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สำนักงานโรงงานบางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียน เข้าศึกษาดูงาน “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ”
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน
บางสะพานเมืองจัดการขยะอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพื้นที่รอบโรงงานผ่านโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมต้อนรับคณะดูงาน
.
          “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ” เป็นงานวิจัยคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการจัดการขยะ
หลังพบการสะสมของปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับสถานะปริมาณ กลิ่น
และตำแหน่ง แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน มาพร้อมเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยเป็นนวัตกรรมมุ่งเน้นการจัดการโดยนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้าง
เมืองให้ที่มีภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นผลงานนวัตกรรมที่รับรางวัลการันตี
ระดับนานาชาติ ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯ ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
สู่การผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บขยะต้นแบบ เน้นการบริหารจัดการแบบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป










มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: เกษตรกรเฮ! นวัตกรรมจัดการน้ำเพื่อคาบสมุทรสทิงพระ

Fri, 03/10/2023 - 10:44

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
.
         ที่ ศาลากลางน้ำ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดร.ณัฐพล แก้วทอง
หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
: พลวัตการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในคาบสมุทรสทิงพระ” และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พลวัตการ
ปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิภาพโลกในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ” รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจ
ดูเครื่องมือวัดอัตราการไหลในคลองส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และตำแหน่ง
สถานีตรวจวัดค่าความเค็มในทะเลสาบสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์กรมหาชน) รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์กรภาคีเครือข่าย
และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและร่วมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
          ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงโครงการวิจัยดังกล่าวว่า นวัตกรรมชิ้นนี้ได้พัฒนา
เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งต่อข้อมูลของค่าความเค็มของน้ำในทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้รับรู้ถึง
ระดับของค่าความเค็มในทะเลสาบที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไร นอกจากนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้ได้
พัฒนาการติดตั้งนวัตกรรมให้กระจายเต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลา โดยได้ติดตั้งไปแล้วกว่า10 ตัว ทำให้ได้ทราบ
ค่าความเค็ม และการขยับตัวการขับเคลื่อนของพื้นที่ว่าไปในทิศทางใด อย่างเช่นพื้นที่ด้านเหนือที่ยังไม่มีความเค็ม
เกษตรกรจะทราบได้ว่าพื้นที่ทางตอนใต้กำลังเกิดความเค็ม เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะได้วางแผนทำการเกษตร
ถ้าหากจะต้องทำการเกษตรก็ควรจะต้องมีการสำรองน้ำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตร
จากการขาดแคลนน้ำ
.
         ด้าน คุณถาวร แซ่จิ้ว กรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคเกษตรกรรม กล่าวว่า อนาคตของลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาจะต้องเดินหน้าไปได้ไกลแน่นอน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากมทร.ศรีวิชัย โดยอาจารย์
ดร.ณัฐพล แก้วทอง และผู้ร่วมวิจัย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดูแลทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา
การจัดการน้ำ ซึ่งทะเลสาบสงขลาถือเป็นสายน้ำสำคัญระดับประเทศที่หล่อเลี้ยงการเกษตรภาคใต้ หากภาค
ประชาชนไม่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิจัย ศึกษา ปัญหาของน้ำในทะเลสาบคงจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้
และรู้สึกปลื้มใจที่หน่วยงานสถาบันด้านการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญภาคเกษตรกรรมถึงการแก้ปัญหา
น้ำเค็มให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเกษตรได้อย่างดีเยี่ยม
.
        ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรร
น้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม นับเป็นการดำเนินงานที่
ประสบความสำเร็จในการให้ความสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตรจากการขาด
แคนน้ำในพื้นที่ โดยเน้นการใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้น
ที่คาบสมุทรสทิงพระอย่างยั่งยืน










มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเเรงบันดาลใจสู่ผู้ประกอบการ

Fri, 03/10/2023 - 10:37

       ที่ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับทักษะ
แห่งอนาคต ในหัวข้อ ”การออกแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์ แสง สี เสียง สำหรับระบบโสตทัศ
นูปกรณ์ยุคใหม่ ซึ่งมีคุณสุรชัย สุนทร ผู้จัดการบริหารโครงการ,กรรมการ บริษัท แอ๊ดว๊านซ์
เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย และยังเป็นศิษย์เก่า ปวส. แผนกอิเล็ก
ทรอนิกส์ อท.26 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ โดยมีผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดโครงการ และดร.อภิรักษ์ เสือเดช หัวหน้าหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน









มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

Thu, 03/09/2023 - 21:12

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คลิก

 

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Thu, 03/09/2023 - 21:09

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Thu, 03/09/2023 - 21:06

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรม

Tue, 03/07/2023 - 13:35

มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรม
         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกง
ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม
(field visit) ระยะ 9 เดือน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วย
เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ประจำปีงบประมาณ 2565
ซึ่งมีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัย และชุมชนภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

.
         กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อม
ใช้ในแผนงานวิจัย “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยก
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นผู้อำนวย
การแผนงาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อม
ใช้แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟโรบัสต้า จังหวัดสงขลา อย่างยั่งยืน" โดยมี
ผศ.สุภาวดี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย , โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีพร้อม
ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้ามัดย้อมแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้น
ที่ชายแดนใต้ โดยมี ผศ.อารีนา อีสามะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย , โครง
การวิจัยการจัดการเทคโนโลยีพร้อมใช้สำหรับปลาทะเลแปรรูปจากชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวไทยในจัง
หวัดสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีอาจารย์จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และโครงการการประเมินการยอมรับนวัตกรรมชุมชน และการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

.
          ทั้งนี้ โครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามากกว่า 10 แห่ง เข้าร่วมหารือและให้การสนับสนุนแผน
งานวิจัยในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยนวัตกรรมในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาทักษะใหม่ให้เกิดนวัตกรชุมชน
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพร้อมใช้สนับสนุนเครือข่ายเสริมสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน







มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสู่การบูรณาการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์''

Wed, 03/01/2023 - 14:54
รายละเอียด: 

https://www.facebook.com/LARMUTSV/posts/pfbid027sQ1gq7DbDLbohkRJAYooSmVdzzbMJ9SCr8XRFWCgUujnvZXAZmQ5AsCtdroSiP1l

รูปภาพประกอบ: 
ภาพเป็นข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ Language Thai

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสู่การบูรณาการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

Mon, 02/27/2023 - 16:34
รายละเอียด: 

https://www.facebook.com/LARMUTSV/posts/pfbid036Fap5oyMArxnoLpU4k9aC7xWKX19vonQUoAhmFtv9z1W9f36BvVNCo2kWsevo84al

รูปภาพประกอบ: 
ภาพเป็นข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา Language Thai