Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  โครงการ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ศ. กิตติคุณ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ
พลเอกประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการธิการ พร้อมคณะ ในการประชุม ติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ 5 เดือนภายใต้โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศเครือข่ายยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปี 2565 โครงการแผน”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ผศ. เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย

โครงการย่อยที่1 การยกระดับการผลิตและตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันเชิงพานิชย์  โดย ผศ.ดร.สมคิด  ชัยเพชร

โครงการย่อยที่2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน โดย ดร.รัตนา อุ่นจันทร์

โครงการย่อยที่3 การเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวด้วยการยกระดับระบบการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร โดย ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธ์

ณ หอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ภาคบ่าย ผศ. เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าชุดโครงการวิจัย นำคณะกรรมการธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการย่อยที่2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง  ลงพื้นที่ แปลงต้นแบบวัตถุดิบสำหรับ ผลิตเครื่องแกง ณ โคกหนองนาชะมายโมเดล ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ประธานองค์ผ้าป่า พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สำหรับก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดไว้เป็นประวัติ - อนุสรณ์การก่อตั้งวัดโพธาราม และวางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูฉลองตราตั้งพระอธิการ 

ณ วัดโพธาราม (อดีตสำนักสงฆ์ไสส้านใน) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศจัดตั้งวัดโพธาราม เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 
โดยการอุทิศที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ของนายชอบ-นางเจียม ไชยพรหม  
และมีตราตั้งให้พระบุญจันทร์ กวิวโส เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

จึงมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดโพธารามขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sVue943fm5KY4Ku6Rim6rdwq1tuxqi3wFBDRfiKDmBjP4yVBQJACDHGNbq86tAP6l&id=100061274895056&mibextid=qC1gEa

โครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม”

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม”
Knowledge management for the organization of innovation excellence
ณ ห้องบรรยาย MT 209

รับเกียรติจาก รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ  แนวปฎิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็น เลิศด้านนวัตกรรม 

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดแนวปฎิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวทางการปฎิบัติที่ดี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GCmNwGSSuNJsEwHUt6uceRWu9CYY31t8GjwZvV2gtocuHtugghMDRZ8MeemAcYBml&id=100061274895056&mibextid=qC1gEa

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน"

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 309 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับเกียรติจากอาจารย์กัญญมน มีแก้ว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และ 
อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช บรรยายทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ
- สำหรับการดำเนินโครงการ และระเบียบการเดินทางไปราชการ
รับเกียรติจากคุณเฉลิมขวัญ  พันธะกิจ หัวหน้างานการเงินสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ 

แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินโครงการและการเดินทางไปราชการ
โดย  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 309 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ งานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสาธิตา ศรีขาว
นางสาวเบญจมาศ พรหมเพศ และ
นางสาวกัญญารัตน์ เพียรดี  สาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่สากล
โดยนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น (วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน บ้านดุหุน)

ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
อาจารย์อมรเดช อินทร์แก้ว และ ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประกวด ผู้จัดการแข่งขัน และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

การแข่งขัน ฟุตบอลโกหนู 4 คน ครั้งที่4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลโกหนู 4 คน ครั้งที่4
ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ 70 ปี
รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา 
ขอขอบคุณ 
ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณเดชนรินทร์ ตะปินา กรรมการการตัดสิน

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรม

มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรม
         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกง
ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม
(field visit) ระยะ 9 เดือน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วย
เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ประจำปีงบประมาณ 2565
ซึ่งมีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัย และชุมชนภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

.
         กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อม
ใช้ในแผนงานวิจัย “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยก
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นผู้อำนวย
การแผนงาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อม
ใช้แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟโรบัสต้า จังหวัดสงขลา อย่างยั่งยืน" โดยมี
ผศ.สุภาวดี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย , โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีพร้อม
ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้ามัดย้อมแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้น
ที่ชายแดนใต้ โดยมี ผศ.อารีนา อีสามะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย , โครง
การวิจัยการจัดการเทคโนโลยีพร้อมใช้สำหรับปลาทะเลแปรรูปจากชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวไทยในจัง
หวัดสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีอาจารย์จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และโครงการการประเมินการยอมรับนวัตกรรมชุมชน และการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

.
          ทั้งนี้ โครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามากกว่า 10 แห่ง เข้าร่วมหารือและให้การสนับสนุนแผน
งานวิจัยในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยนวัตกรรมในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาทักษะใหม่ให้เกิดนวัตกรชุมชน
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพร้อมใช้สนับสนุนเครือข่ายเสริมสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

#แจ้งอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้าตรวจ
#ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule
กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มีนาคม 2566 เท่านั้น
ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 1
แผนกทะเบียนและวัดผล
งานบริการการศึกษา 075-329587 , 075-773132 ต่อ 146

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 2-13 มี.ค.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-20 ก.พ.66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q81.21 MB คณะเทคโนโลยีการจัดการ :รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q8436.23 KB คณะเกษตรศาสตร์ :รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q8929.36 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสู่การบูรณาการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียด: 

https://www.facebook.com/LARMUTSV/posts/pfbid036Fap5oyMArxnoLpU4k9aC7xWKX19vonQUoAhmFtv9z1W9f36BvVNCo2kWsevo84al

รูปภาพประกอบ: 
ภาพเป็นข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา Language Thai