Cinque Terre

Cinque Terre

 

ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

บริการและสวัสดิการ
  • บริการอินเตอร์เน็ต Wi - Fi
  • บริการหอพักนักศึกษา ชาย / หญิง
  • บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
  • บริการแนะแนว - จัดหางาน
  • บริการงานพยาบาล
  • นักศึกษาวิชาการทหาร
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
 ห้องสมุด
 โรงอาหาร
 อาคารเอนกประสงค์ ไสใหญ่ 70 ปี
 หอพักนักศึกษาหญิง
 หอพักนักศึกษาชาย
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง