Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 

พร้อมทั้ง ตารางการสอบวัดความรู้  ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน และตารางการอบรม นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online