Cinque Terre

Cinque Terre

 

การแจ้งความประสงค์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการรับใบปริญญาบัตร   เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับได้ตามกำหนดการ

รายละเอียด: 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการรับใบปริญญาบัตร  
เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับได้ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  https://forms.gle/sdBE1X26GYQ8RFKr7
แจ้งความประสงค์ได้ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2566
หมายเหตุ : สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เท่านั้น

กรณีจบปีการศึกษา 2564-2565 ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดส่งปริญญาบัตรไว้ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

รูปภาพประกอบ: