Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

รายละเอียด: 

 #ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีการโค่นต้นไม้บริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 

ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

แจ้งข้อมูลโดย แผนกบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: