Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งขยายเวลาชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับ  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด: 

ตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) 

มีการขยายเวลาการชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากเดิม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2566

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ 500 บาท (ระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 บาท) ผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง