Cinque Terre

Cinque Terre

 

เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK

รายละเอียด: 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      (ไสใหญ่) เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ได้รับความอนุเคราะห์ในการเข้าตรวจโดยเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอน On-site

โดยบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานหรือเรียนแบบ On-site ต้องได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

รูปภาพประกอบ: